"CR[EAT]ILDREN"

 

 

 

ผลงานชนะเลิศ ประกวดวีดีโอคลิปสะท้อนค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต

หัวข้อ คด (แต่ไม่) โกง ระดับอาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวส.) และอุดมศึกษา

 

ตามโครงการ "ลมหายใจไร้มลทิน" ปี 2561

โดย ทีม RIMNEE มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

www.lomhaijai.org