"สี่สิบบาทนั้น..ของฉันหรือใคร?"

 

"สี่สิบบาทนั้น..ของฉันหรือใคร?"
คือคลิพสะท้อนค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต ที่ถูกถ่ายทอดออกมา โดย ทีม Money is on fire Production โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

เจ้าของรางวัลชนะเลิศ การประกวดวิดีโอคลิพสะท้อนค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต หัวข้อ “สังคมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต”
ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวช.)
ตามกิจกรรมการประกวดของมูลนิธิฯ ปี 2562

https://www.youtube.com/watch?v=H06Jlt4S7ew

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเพียงบทบาทสมมุติ เพื่อใช้ในการรณรงค์เสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริตเท่านั้น

#ผลงานเป็นลิขสิทธิ์ของกรมกิจการเด็กและเยาวชนและมูลนิธิลมหายใจไร้มลทิน