กิจกรรม ปี 2551

การประกวดโครงงาน/กิจกรรมชิงสร้างสรรค์ ของโรงเรียนและสถาบันการศึกษา

การประกวดโครงงาน/กิจกรรมชิงสร้างสรรค์ ของโรงเรียนและสถาบันการศึกษา

การประกวดโครงงาน/กิจกรรมชิงสร้างสรรค์ ของโรงเรียนและสถาบันการศึกษา รายละเอียด รายชื่อผู้ชนะการประกวด รางวัล รายละเอียด กิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริตโดยน้อมนำพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งได้พระราชทานไว้เมื่อวันที่…
การประกวดร้องเพลงประกอบดนตรีตามเพลง “ลมหายใจไร้มลทิน”

การประกวดร้องเพลงประกอบดนตรีตามเพลง “ลมหายใจไร้มลทิน”

การประกวดร้องเพลงประกอบดนตรีตามเพลง “ลมหายใจไร้มลทิน” รายละเอียด รายชื่อผูชนะการประกวด รางวัล รายละเอียด ผู้เข้าประกวด     …
การประกวดข้อเขียน “ถ้าได้คิด ได้ทำ…จะคิด จะทำอะไร และถ้าได้สอน…จะสอน อย่างไร”

การประกวดข้อเขียน “ถ้าได้คิด ได้ทำ…จะคิด จะทำอะไร และถ้าได้สอน…จะสอน อย่างไร”

การประกวดข้อเขียน “ถ้าได้คิด ได้ทำ…จะคิด จะทำอะไร และถ้าได้สอน…จะสอน อย่างไร” รายละเอียด รายชื่อผู้ชนะการประกวด…