มูลนิธิ “ลมหายใจไร้มลทิน”

1. หลักการและเหตุผล

ด้วยตระหนักถึงความรับผิดชอบในสองสถานะ ที่มิอาจแยกออกจากกันได้ นั่นคือสถานะสมาชิกของอุตสาหกรรมยานยนต์ และสถานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย บริษัท สื่อสากล จำกัด ผู้ผลิตนิตยสาร “ฟอร์มูลา”, 4 WHEELS และรายการโทรทัศน์ โลกรถยนต์ CARNATOMY และผู้ดำเนินการจัดงาน “มหกรรมยานยนต์” จึงได้ริเริ่มจัดงาน MOTOR EXPO GRAND CHARITY NIGHT ขึ้น พร้อมชักชวนบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ให้ร่วมกันบริจาคเงิน เพื่อนำไปใช้ในการสร้างสรรค์อุตสาหกรรมยานยนต์ และสังคมไทย

ภายใต้วัตถุประสงค์ดังกล่าว ในปีแรกของการจัดงาน MOTOR EXPO GRAND CHARITY NIGHT บริษัทฯ นำเงินรายได้จากการจัดงานบริจาคสมทบทุนแก่องค์การส่งเสริมการศึกษาของเยาวชน รวมถึงองค์การด้านยานยนต์ทั้งภาครัฐ และเอกชนที่ไม่แสวงหาผลกำไรหลายแห่งบริษัทฯ เล็งเห็นว่าการบริจาคเงินสนับสนุนองค์การต่าง ๆ เพียงบางส่วน ไม่สามารถก่อให้เกิดความแข็งแกร่ง และการพัฒนา ที่ยั่งยืนในสังคมยานยนต์ และประเทศชาติโดยส่วนรวมได้ ตราบใด ที่ยังไม่อาจขจัดการทุจริตคอร์รัพชันในภาครัฐและเอกชน อันเป็นต้นตอแท้จริงของปัญหาให้หมดสิ้นไป

ทั้งนี้ เนื่องจากการทุจริตคอร์รัพชันเป็นวิกฤตที่บั่นทอนศักยภาพการพัฒนาประเทศ ในทุก ๆ ด้าน ฉุดรั้งความเจริญ เป็นภัยต่อความมั่นคง และเป็นต้นเหตุของความยากจนของชนในชาติ ทั้งยังทำลายเกียรติภูมิของประเทศและสร้างความอับอายแก่คนไทย จากการถูกจัดให้เป็นชาติที่มีการคอร์รัพชั้นสูงอันดับสองของเอเชีย (ที่มา : สำนักงานที่ปรึกษาความเสี่ยงทางการเมือง และเศรษฐกิจ : Political and Economic Risk Consultancy – PERC)

ดังนั้น ในปี 2550 บริษัทฯ จึงจัดทำโครงการ “ลมหายใจไร้มลทิน” ขึ้น เพื่อร่วมเฉลิม พระเกียรติในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระชนมพรรษา 80 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2550 และเพื่อรณรงค์ให้ทั้งอุตสาหกรรมยานยนต์ และสังคมไทย เกิดความ “ใสสะอาด” ซึ่งสอดคล้องกับการดำรงอยู่ในสองสถานะของบริษัทฯ ดังที่กล่าวแล้วนั่นเอง

สำหรับด้านยานยนต์ โครงการฯ จะรณรงค์สนับสนุนการกำจัดมลพิษในอากาศ และสภาพแวดล้อมที่เกิดจากการผลิต การใช้ยานยนต์ ผ่านมูลนิธิ องค์กร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพระอัจฉริยภาพด้านพลังงานทดแทนที่ทรงดำริ ให้ผลิตเอธานอลจากน้ำตาล นำไปผสมกับน้ำมันเบนซิน ตลอดจนทดลองน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์มาใช้แทนน้ำมันดีเซล จนเป็นที่มาของแกสโซฮอล และไบโอดีเซล ซึ่งมีส่วนช่วยลดมลพิษในอากาศอย่างได้ผล

ส่วนในด้านสังคม บริษัทฯ ยึดถือปรัชญาของ “มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด” เป็นแนวทาง พร้อมร่วมกับกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขับเคลื่อนกิจกรรมรณรงค์ให้แก่เด็ก และเยาวชนทั่วประเทศ

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา โครงการ ฯ ได้ดำเนินกิจกรรมตามแนวทางดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง และประสบผลสำเร็จอย่างน่าพอใจ ด้วยเหตุนี้ คณะผู้บริหารโครงการ ฯ จึงเกิดแนวคิดที่จะเพิ่มศักยภาพและขยายบทบาทของโครงการ ฯ เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายในการสร้างเสริมสภาพแวดล้อมที่ดี และปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริตในสังคมได้อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น อันเป็นที่มาของการก่อตั้งมูลนิธิ “ลมหายใจไร้มลทิน” เมื่อเดือนสิงหาคม 2556

หมายเหตุ : คำว่า “คอร์รัฟชัน เป็นภาษาเขียนของนิตยสาร “ฟอร์มูลา” ในเครือบริษัท สื่อสากล จำกัด

เป้าหมายของมูลนิธิ “ลมหายใจไร้มลทิน” คือการสนับสนุนให้อากาศ และสภาพแวดล้อมของเราปลอดมลพิษจากการผลิต และการใช้ยานยนต์ รวมทั้งเสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริตในทุกภาคส่วนของสังคมไทย อันจะเป็นพลังผลักดันให้เกิดการพัฒนาการเมือง เศรษฐกิจ สังคมอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน รวมทั้งฟื้นคืนเกียรติภูมิของประเทศเพื่อเป็นมรดกแก่ลูกหลานไทยสืบไป

2. วัตถุประสงค์

 • เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงเจริญพระชนมพรรษา ครบ 89 พรรษา ในปี 2559
 • เพื่อสนับสนุนการกำจัดมลพิษในอากาศและสภาพแวดล้อม ที่เกิดจากการผลิต และการใช้ยานยนต์
 • เพื่อรณรงค์เสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริตแก่เด็กและเยาวชนทั่วประเทศ ผ่านสภาเด็ก และเยาวชนแห่งประเทศไทย สภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร ชมรมเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเยาวชน และเครือข่ายเด็กและเยาวชน
 • เพื่อสร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชน ให้เป็นแกนนำในการรณรงค์เสริมสร้างค่านิยม และแนวทางการดำเนินชีวิตตามปรัชญา และวัตถุประสงค์ของมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด (www.fact.or.th)
 • เพื่อเสริมสร้างเกียรติภูมิของประเทศ และร่วมผลักดันให้เกิดการพัฒนาการเมือง เศรษฐกิจ สังคม อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

3. กลุ่มเป้าหมาย

 • เด็กและเยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษา ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา ถึงอุดมศึกษา
 • สมาชิกสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย, สมาชิกสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร
 • ชมรมเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเยาวชน
 • เครือข่ายเด็กและเยาวชน
 • เด็กและเยาวชนที่เคยได้รับรางวัลจากมูลนิธิ “ลมหายใจไร้มลทิน””
 • ประชาชนทั่วไป

4. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 • มูลนิธิ “ลมหายใจไร้มลทิน” เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 • มลพิษในอากาศและสภาพแวดล้อม ที่เกิดจากการผลิตและการใช้รถยนต์ลดลงอย่างเห็นได้ชัด
 • สามารถรณรงค์เสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริตให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ได้อย่างกว้างขวาง
 • สามารถสร้างแนวร่วมสมาชิกที่มีค่านิยม และแนวทางการดำเนินชีวิตตามปรัชญา และวัตถุประสงค์ ของมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาดได้อย่างกว้างขวาง
 • ประเทศไทยมีเกียรติภูมิทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ และมีการพัฒนาด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

5. ผู้ดำเนินโครงการ

 • บริษัท สื่อสากล จำกัด
 • กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.)