อบรมครูปฐมวัย ปี 2560

วันที่ 2 กันยายน 2560
ณ โรงเรียนวัดธาตุทอง