"ลมหายใจไร้มลทิน" มอบรางวัลการประกวดปี 2564

มูลนิธิ “ลมหายใจไร้มลทิน” ร่วมกับ กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประกาศผล และมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดกิจกรรมประจำปี 2564 รวม 4 ประเภท ดังนี้

  1. ประกวดเรียงความหัวข้อ ซื่อสัตย์สุจริตนำชาติพัฒนา

ระดับประถมศึกษา ได้แก่ เด็กชายพนมกร อุ่งเกตุ โรงเรียนบ้านก๊อน้อย จังหวัดพะเยา
ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวช.) ได้แก่ นางสาวพรประภา สิทธิกานต์ โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา จังหวัดนครปฐม
ระดับอาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวส.) และอุดมศึกษา ได้แก่ นางสาวพัชราบล เพ็งยะนะ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

  1. ประกวดร้องเพลงประกอบดนตรีตามเพลง
    • เพลง “คิดดี ทำดี”

ระดับประถมศึกษา ประเภทเดี่ยว ได้แก่ เด็กหญิงชวัลณัฐ สมบูรณ์กุลวุฒิ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี กรุงเทพมหานคร
ระดับประถมศึกษา ประเภทหมู่ ได้แก่ ทีม อ.บ.ค. เมโลดี้ โรงเรียนอนุบาลบ้านคลองสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

  • เพลง “ด้วยลมหายใจที่ไร้มลทิน”

ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวช.) ประเภทเดี่ยว ได้แก่ นางสาวสรวีย์ ธนพูนหิรัญโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวช.) ประเภทหมู่ ได้แก่ ทีม ทำดีทุกวัน วิทยาลัยนาฏศิลป จังหวัดนครปฐม
ระดับอาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวส.) และอุดมศึกษา ประเภทเดี่ยว ได้แก่ นางสาวณัฐชาพรรณ พลอยสิงห์โต มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดนครปฐม
ระดับอาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวส.) และอุดมศึกษา ประเภทขับร้องประสานเสียง ไม่มีผู้ส่งผลงาน

  1. ประกวดวาดภาพศิลปะสะท้อนค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต หัวข้อ “ลมหายใจไร้มลพิษ ชีวิตปลอดภัย”

ระดับปฐมวัย ได้แก่ เด็กหญิงภิณณ์พัชชา สิทธิเดชไพบูลย์ โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ระดับประถมศึกษา ได้แก่ เด็กหญิงอทิตยา ปรีชาชาญ โรงเรียนบ้านทวดทอง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวช.) เด็กชายณัฐศักดิ์ แมงทับ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ จังหวัดสงขลา

  1. ประกวดวีดีโอคลิปสะท้อนค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต

หัวข้อ หัวข้อ “ซื่อสัตย์สุจริต ชีวิตออนไลน์”

ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวช.) ได้แก่ ทีม รักดีมีเดีย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) กรุงเทพมหานคร โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม วิทยาลัยนาฏศิลป จังหวัดนครปฐม https://youtu.be/mqaDz35Idxc

ระดับอาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวส.) และอุดมศึกษา ได้แก่ ทีม ชราฟิล์ม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี https://youtu.be/-B1l-1rY8kQ

ติดตามผลการประกวด และกิจกรรมต่างๆ ของมูลนิธิ “ลมหายใจไร้มลทิน” ได้ที่ www.lomhaijai.org www.dcy.go.th และ www.facebook.com/LomhaijaiFoundation/