“อยากได้” โดย ทีมรักดีมีเดีย

รางวัลชนะเลิศ
การประกวดวิดีโอคลิปสะท้อนค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต
หัวข้อ “ซื่อสัตย์สุจริต ชีวิตออนไลน์”
ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวช.)
ตามกิจกรรมการประกวดของโครงการลมหายใจไร้มลทิน ปี 2564

จัดโดย มูลนิธิลมหายใจไร้มลทิน ร่วมกับ กรมกิจการเด็กและเยาวชน

วิดีโอคลิปเรื่อง “อยากได้”
ทีม รักดีมีเดีย
สมาชิกจาก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
วิทยาลัยนาฏศิลป จังหวัดนครปฐม

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเพียงบทบาทสมมุติ เพื่อใช้ในการรณรงค์เสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริตเท่านั้น
#ผลงานเป็นลิขสิทธิ์ของกรมกิจการเด็กและเยาวชนและมูลนิธิลมหายใจไร้มลทิน