รางวัลชนะเลิศ การประกวดวิดีโอคลิปสะท้อนค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต

หัวข้อ “ซื่อสัตย์สุจริต ชีวิตออนไลน์” Season 2
ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวช.)
ตามกิจกรรมการประกวดของโครงการลมหายใจไร้มลทิน ปี 2565

จัดโดย มูลนิธิลมหายใจไร้มลทิน ร่วมกับ กรมกิจการเด็กและเยาวชน

วิดีโอคลิปเรื่อง “Counterfeit”
ทีม Fusion Film
สมาชิกจาก วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเพียงบทบาทสมมุติ เพื่อใช้ในการรณรงค์เสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริตเท่านั้น
#ผลงานเป็นลิขสิทธิ์ของกรมกิจการเด็กและเยาวชนและมูลนิธิลมหายใจไร้มลทิน