โครงการลมหายใจไร้มลทิน หนุนเผยแพร่ความรู้รัฐศาสตร์

 

จากภาพ ขวัญชัย ปภัสร์พงษ์ (คนกลาง) ประธานโครงการ “ลมหายใจไร้มลทิน” มอบเงินจำนวน 30,000 บาท ให้กลุ่มนักศึกษาโครงการค่ายนักรัฐศาสตร์รุ่นเยาว์ของมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ เพื่อนำไปใช้เผยแพร่ความรู้ด้านวิชารัฐศาสตร์แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศ โดยมุ่งเน้นเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมของความซื่อสัตย์สุจริต ณ บริษัท สื่อสากล จำกัด