โครงการ “ลมหายใจไร้มลทิน” ประกาศผลและมอบรางวัลแก่ เยาวชนผู้ชนะการประกวด

 

บริษัท สื่อสากล จำกัด ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อย โอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ (สท.) จัดพิธีประกาศผลและมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวด โครงการ “ลมหายใจไร้มลทิน” ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคาร 9 ศูนย์การประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยมี นายพลเดช ปิ่นประทีป รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  เป็นประธานในพิธี

โดยในปี 2550 ที่ผ่านมา โครงการได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริตรวมทั้งสิ้น 3 ประเภท ได้แก่

1. การประกวดข้อเขียน “เรื่องจริงของความสุจริตที่ฉันรู้”

ระดับอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และระดับอายุ 18- 25 ปีบริบูรณ์ ในปี 2550 ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 พิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์แบบอักษร ANGSANA NEW ขนาด 16 พอยท์

ผู้ชนะการประกวด   ระดับอายุต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์
รางวัลที่ 1    โล่เกียรติคุณจาก นายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และทุนการศึกษา 10,000 บาท ได้แก่
ดญ.วนิดา ผิวฝ้าย โรงเรียนสตรีราชินูทิศ จังหวัดอุดรธานี
รางวัลที่ 2   ทุนการศึกษา 7,000 บาท ได้แก่
นางสาวเกศรินทร์ ไชโยธา โรงเรียนอุดรพิทยานุกุล จังหวัดอุดรธานี
รางวัลที่ 3   ทุนการศึกษา 5,000 บาท ได้แก่
นางสาววาสนา ต้นบุญ โรงเรียนศรีราชา จังหวัดชลบุรี
รางวัลชมเชย 2   รางวัลๆ ละ 1,000 บาท ได้แก่
ดญ.นภัสกร กลีบแก้ว โรงเรียนวัดทะเลมิตรภาพที่ 151 จังหวัดนครศรีธรรมราช
ดญ.พรรณปพร จิตจำรูญโชคไชย โรงเรียนเซนท์เทราซา กรุงเทพ ฯ

ผู้ชนะการประกวด   ระดับอายุ 18-25 ปีบริบูรณ์

รางวัลที่ 1    โล่เกียรติคุณจาก นายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และทุนการศึกษา 15,000 บาท ได้แก่
นางสาวสมหมาย ลาขุมเหล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี
รางวัลที่ 2   ทุนการศึกษา 10,000 บาท ได้แก่
นางสาววิชุดา ไชยวงศ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
รางวัลที่ 3   ทุนการศึกษา 7,000 บาท ได้แก่
นายชาตรี สร้อยเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี
รางวัลชมเชย 2    รางวัล รางวัลละ 3,000 บาท ได้แก่
นายกฤษฎา แก้วเกลี้ยง โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี
นางสาวฐิติภา อรัญศีรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จังหวัดนนทบุรี

2. การประกวดการจัดทำวีดีทัศน์สารคดีสั้น 10 นาที

เน้นเนื้อหาเกี่ยวกับการป้องกันและต่อต้านการทุจริต คดโกง การคอร์รัพชัน และมีเนื้อหาสนับสนุนให้เด็กและเยาวชน เป็นผู้มีความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นคนดี มีคุณธรรม มีจิตอาสา ต้องทำตามหลักการผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เพื่อเด็กและเยาวชนตามทฤษฎีที่ประกอบด้วย การส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการ ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตประจำวัน การส่งเสริมกระบวนการคิดของสมองและปัญญา ความหลากหลายในสังคม มีคุณธรรมและจริยธรรม และส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีในครอบครัว

ผู้เข้าประกวดอายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ ความยาวไม่เกิน 10 นาที เป็นผลงานที่เกิดจากความคิด
สร้างสรรค์ของเด็กและเยาวชนเอง โดยมีครู/ อาจารย์ หรือผู้ปกครอง หรือผู้ชำนาญการผลิตสื่อ เป็นที่ปรึกษา นักแสดงนำ ต้องเป็นเด็กและเยาวชน และไม่จำกัดจำนวนผู้แสดง บันทึกผลงานลงแผ่นวีซีดีเท่านั้น

ผู้ชนะการประกวด   ระดับอายุ 18-25 ปี บริบูรณ์
รางวัลที่ 1    โล่เกียรติคุณจาก นายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และทุนการศึกษา 30,000 บาท ได้แก่
นายสัญญา ซาสุทธิศรี กรุงเทพ ฯ
รางวัลที่ 2   ทุนการศึกษา 20,000 บาท ได้แก่
ศูนย์ข่าวเยาวชนไทย กลุ่มนักเรียนโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม จังหวัดนนทบุรี
รางวัลที่ 3   ทุนการศึกษา 10,000 บาท ได้แก่
นายมนิตย์ สนับแน่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กรุงเทพ ฯ
รางวัลชมเชย 2   รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท ได้แก่
กลุ่มนักเรียนโรงเรียนสารคามวิทยาคม ชั้นม.1/1 จังหวัดมหาสารคาม
นายวันชัย ประชุมวงศ์ โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี