โครงการ “ลมหายใจไร้มลทิน” หนุนเยาวชน จัดกิจกรรมส่งเสริมความซื่อสัตย์

สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ (สท.) ร่วมกับ บริษัท สื่อสากล จำกัด จัดงานแถลงข่าวโครงการ “ลมหายใจไร้มลทิน” ณ หอประชุมใหญ่ โรงแรียนสุรศักดิ์มนตรี โดยมีนายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในงาน

นายกิตติ สมานไทย ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อย โอกาส คนพิการและผู้สูงอายุ (สท.) กล่าวถึงโครงการฯ ว่า “เป็นโครงการที่ดี ควรได้รับการสนับสนุนให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพราะเป็นการปลูกฝังค่านิยม ความซื่อสัตย์ สุจริต ต้องใช้ความพยายาม และความต่อเนื่องจึงจะเห็นผล”

ด้านนายขวัญชัย ปภัสร์พงษ์ ประธาน บริษัท สื่อสากล จำกัด และประธานจัดงาน “มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 24” เปิดเผยว่า “โครงการ “ลมหายใจไร้มลทิน” เกิดจากความตั้งใจอย่างแน่วแน่ที่จะปลูกจิตสำนึกให้เยาวชน และประชาชนทั่วไป ให้มีจริยธรรม คุณธรรม และคำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสำคัญ”

“ในฐานะผู้จัดงานมหกรรมยานยนต์ โครงการนี้ นับเป็นการจรรโลงและตอบแทนสังคม ผมยืนยันว่าเราจะพยายามหากิจกรรมที่แตกต่าง เพื่อดึงความสนใจของเยาวชนและสร้างเสริมจิตสำนึกด้านจริยธรรมให้แก่เด็กและเยาวชนอย่างต่อเนื่องตลอดไป” นายขวัญชัย กล่าวย้ำในตอนท้าย

กิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริตของโครงการ “ลมหายใจไร้มลทิน” ในปี 2550 มีดังต่อไปนี้

  • การประกวดข้อเขียน “เรื่องจริงของความสุจริตที่ฉันรู้” ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 พิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์แบบอักษร ANGSANA NEW ขนาด 16 ผู้เข้าประกวดแบ่งออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่ ระดับอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และระดับอายุ 18- 25 ปีบริบูรณ์ ในปี 2550
  • การประกวดการจัดทำวีดีทัศน์สารคดีสั้น 10 นาที เน้นเนื้อหาเกี่ยวกับการป้องกันและต่อต้านการทุตริต คดโกง การคอรัปชั่น สนับสนุนให้เด็กและเยาวชน เป็นผู้มีความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นคนดี มีคุณธรรม มี
    จิตอาสา ต้องทำตามหลักการผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เพื่อเด็กและเยาวชนตามทฤษฎีที่ประกอบ ด้วย การส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการ ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตประจำวัน การส่งเสริมกระบวนการ คิดของสมองและปัญญา ความหลากหลายในสังคม มีคุณธรรมและจริยธรรม และส่งเสริมความสัมพันธ์ อันดีในครอบครัว
  • ผู้เข้าประกวดอายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ และเป็นผลงานที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของเด็กและเยาวชนเอง โดยมีครู/ อาจารย์ หรือผู้ปกครองหรือผู้ชำนาญการผลิตสื่อเป็นที่ปรึกษา นักแสดงนำต้องเป็นเด็กและเยาวชน และไม่จำกัด จำนวนผู้แสดง บันทึกผลงานลงแผ่นวีซีดีเท่านั้น การประกวดการร้องเพลงประกอบดนตรีตามเพลง “ลมหายใจไร้มลทิน” แบ่งการประกวดออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่ ระดับอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และระดับอายุ 18-25 ปี บริบูรณ์ในปี 2550 ใช้เนื้อร้อง/ ทำนองเพลงตามที่โครงการกำหนดเท่านั้น โดยสามารถดาวน์โหลดจากเวบไซท์ www.opp.go.th หรือ www.oppy.opp.go.th โดยห้ามต่อเติม ตัดทอน หรือทำให้คำร้องหรือทำนองเพลงเปลี่ยนแปลงไป แม้ว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นจะมิได้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบทเพลงก็ตาม บันทึกเสียงลงในแผ่นวีซีดีเท่านั้น ไม่จำกัดจำนวนผู้ร้อง

ผู้เข้าประกวดต้องนำส่งผลงานไปยังคณะกรรมการตัดสินภายในวันที่ 30 กันยายน 2550 คณะกรรม การมีสิทธิ์ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเด็กและเยาวชน โดยมิต้องได้รับอนุญาต แต่ลิขสิทธิ์ในผลงานนั้นยังคงเป็นของผู้สร้างสรรค์ ผลของการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้น สุด

สำหรับผู้ชนะการประกวดแต่ละประเภทจะได้รับทุนการศึกษาและโล่ประกาศเกียรติคุณจาก นาย ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์