โครงการ “ลมหายใจไร้มลทิน” ปี 2 คึกคัก จัดประกวดเสริมสร้างความซื่อสัตย์

โครงการ “ลมหายใจไร้มลทิน” กิจกรรมเพื่อสังคมของงานมอเตอร์ เอกซ์โป แถลงข่าวการจัดประกวดปีที่ 2 ทั้งเรียงความ ร้องเพลง และกิจกรรมรณรงค์ความซื่อสัตย์ ภายใต้แนวคิด “ถ้าได้คิด ได้ทำ… จะคิด จะทำอะไร และถ้าได้สอน… จะสอนอย่างไร เพื่อเสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต”

นายกิตติ สมานไทย ประธานกรรมการโครงการฯ และผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมสวัสดิ ภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท.) กล่าวถึงโครงการฯ ในปีที่ 2 ว่า “สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน คนพิการและผู้สูงอายุ ให้ความสำคัญกับการรณรงค์เพื่อเสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต เราสอดแทรกกิจกรรมที่สามารถปลูกฝังจิตสำนึกเหล่านี้แก่เยาวชนในทุกๆ กิจกรรม เมื่อบริษัท สื่อสากล จำกัด นำโครงการ ลมหายใจไร้มลทิน มาเสนอ เราก็ไม่รีรอที่จะให้การสนับสนุนทันที และปีนี้เป็นปีที่ 2 สำหรับการดำเนินกิจกรรมของโครงการฯ เราได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนที่ดีจากหน่วยงานราชการต่างๆ ตลอดจนเครือข่ายเด็กและเยาวชน อาทิ สถาบัน การศึกษา สภาเด็กและเยาวชนทั่วประเทศ และหน่วยงานที่ทำงานด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน เป็นต้น”

ด้านนายขวัญชัย ปภัสร์พงษ์ รองประธานกรรมการโครงการฯ และประธานบริษัท สื่อสากล จำกัด ผู้จัดงาน “มหกรรมยานยนต์” เปิดเผยว่า “โครงการลมหายใจไร้มลทินเป็นการรณรงค์ทางด้านกายภาพและด้านความคิด ทางด้านกายภาพเรามองในฐานะที่เป็นสมาชิกของอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ถูกกล่าวหาว่า เป็นตัวการสร้างมลพิษ และปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน ดังนั้นการร่วมรณรงค์ต่อต้านภาวะโลกร้อน จึงเป็นประเด็นสำคัญของงาน “มหกรรมยานยนต์” ปีนี้ และเป็นหนึ่งในเป้าหมายการรณรงค์ของโครงการ ส่วนด้านความคิดนั้นเรารณรงค์ในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยที่เห็นว่า การขาดความซื่อสัตย์สุจริต หรือการทุจริตประพฤติมิชอบนั้น ทำให้ชาติไม่พัฒนา และเสียเกียรติภูมิของประเทศชาติ จึงอยากให้คนไทยเกิดจิตสำนึกแห่งความซื่อสัตย์สุจริตตามพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานไว้ตั้งแต่เมื่อ 50 ปีก่อน” สำหรับกิจกรรมในปีนี้ นางสาวชไมพร ปภัสร์พงษ์ ผู้อำนวยการโครงการฯ เปิด เผยว่า “จากการจัดกิจกรรมเมื่อปีที่ผ่านมามีเยาวชนจำนวนมากให้ความสนใจร่วมส่งผลงานเข้าประกวดทั้งการเขียนเรียงความ การร้องเพลงประกอบดนตรี และการจัดทำวีดีทัศน์ สำหรับในปีนี้โครง การฯ ยังคงให้ความสำคัญกับการส่งเสริมค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตในเด็กและเยาวชน โดยจัดประกวดเรียงความ ร้องเพลง และกิจกรรมรณรงค์ ภายใต้แนวคิด ‘ถ้าได้คิด ได้ทำ… จะคิด จะทำอะไร และถ้าได้สอน… จะสอนอย่างไร เพื่อเสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต’ และเพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับกิจกรรมของโครงการฯ ในปีนี้เราจะไปประชาสัมพันธ์ตามสถาบันการศึกษาต่างๆ เพื่อให้ข้อมูลของโครงการฯ และข่าวกิจกรรมถึงกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด”

ผู้เข้าประกวดประเภทเรียงความ และร้องเพลงต้องส่งผลงานไปยังคณะกรรมการตัดสินภายในวันที่ 30 กันยายน 2551 ส่วนการประกวดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ของโรงเรียนและสถาบันการศึกษา ต้องส่งโครงงานให้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกรอบแรกภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2551 โดยคณะกรรมการจะแจ้งผลการคัดเลือกรอบแรกในวันที่ 31 กรกฎาคม 2551

ผู้ชนะการประกวดจะได้รับรางวัลทุนการศึกษาและเกียรติบัตร นักเรียนและโรงเรียนที่สนใจส่งผลงานเข้าประกวดสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.opp.go.th, www.oppy.opp.go.th และ www.lomhaijai.org หรือ โทร. 0-2641-8444 ต่อ 215 เริ่มเปิดรับสมัครตั้งแต่เดือนมิถุนายน จนถึงเดือนกันยายน และตัดสินการประกวดพร้อมประกาศผลภายในเดือนพฤศจิกายน 2551