โครงการ “ลมหายใจไร้มลทิน” จับมือโรงเรียน สังกัดกทม. จัดกิจกรรมปลูกจิตสำนึก

โครงการ “ลมหายใจไร้มลทิน” กิจกรรมเพื่อสังคมของงานมอเตอร์ เอกซ์โป เดินหน้าจัด โรดโชว์ในโรงเรียนเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปลูกฝังเด็กไทยยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต พร้อมชวนน้องๆ ส่งผลงานเข้าประกวด 5 ประเภทรางวัล ได้แก่ การเขียนเรียงความ การร้องเพลง การคัดลายมือ วาดภาพศิลปะ และกิจกรรมรณรงค์ความซื่อสัตย์ ภายใต้แนวคิด “จะคิด ทำ สอน อย่างไร เพื่อเสริมสร้างค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต” ตั้งแต่วันนี้ – 30 ตุลาคม 2552

ด้านนายขวัญชัย ปภัสร์พงษ์ ประธานบริษัท สื่อสากล จำกัด และรองประธานกรรมการโครงการฯ ผู้จัดงาน “มหกรรมยานยนต์” เปิดเผยว่า ปัจจุบันปัญหาทุจริตเริ่มหยั่งรากลึกในทุกสังคมของไทย เนื่องจากคนส่วนใหญ่ไม่ตั้งมั่นอยู่บนความซื่อสัตย์สุจริต สิ่งเหล่านี้ล้วนฉุดรั้งความเจริญ ก้าวหน้าของประเทศ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ เล็งเห็นว่า การปลูกฝังเยาวชนตระหนักถึงความสำคัญและประพฤติตนซื่อสัตย์สุจริตจะเป็นหนทางเยียวยาให้ประเทศอยู่รอดและมีเสถียรภาพมั่นคงในอนาคต โครงการ “ลมหายใจไร้มลทิน” เป็นโครงการที่มุ่งหวังเป็นส่วนหนึ่งของการบรรเทาปัญหาการทุจริตฉ้อฉลในสังคมไทย และเป็นแผนดำเนินการระยะยาว โดยเชื่อมั่นว่าเมื่อเยาวชนผ่านการบ่มเพาะค่านิยมที่ดีจากโครงการฯ ย่อมจะเป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพของประเทศในวันข้างหน้าได้

ด้านนางสาวชไมพร ปภัสร์พงษ์ ผู้อำนวยการโครงการลมหายใจไร้มลทิน เปิดเผยว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้เยาวชนทั่วประเทศสมัครร่วมโครงการฯ ซึ่งตลอดเดือนสิงหาคมได้จัดกิจกรรมเคลื่อนที่สู่โรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานครประมาณ 12 เครือข่าย กว่า 60 โรงเรียน ส่งผลให้ปีนี้มีน้องๆ เข้าร่วมกิจกรรมแล้วกว่า 3,000 คน โดยตั้งเป้าหมายว่าจะได้รับความสนใจส่งผลงานประกวดรางวัลต่างๆ หลายร้อยชิ้น

“โครงการปีที่ผ่านๆ มา แบ่งผู้ชนะการประกวดเป็น 2 ระดับ คือ อายุต่ำกว่า 18 ปี และอายุระหว่าง 18-25 ปี แต่ในปีนี้ คณะกรรมการพิจารณาสรุปว่า ให้แบ่งผู้เข้าประกวดใหม่เป็น 3 ระดับ คือ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา เพื่อลดช่องว่างความแตกต่างระหว่างอายุได้ชัดเจนขึ้น พร้อมกันนี้ อยู่ระหว่างศึกษาความเป็นได้จัดกิจกรรมโรดโชว์ภายในมหาวิทยาลัยในปีต่อๆ ไปอีกด้วย” นางสาวชไมพร กล่าว

สำหรับกิจกรรมเคลื่อนที่สู่โรงเรียน ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากโรงเรียนทุกแห่ง ไม่ว่าจะเป็น การจัดนิทรรศการลมหายใจฯ ฝึกเด็กๆ ร้องเพลงทุกเช้า ขยายผลกิจกรรมเพื่อรณรงค์ค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตอย่างจริงจัง อาทิ โรงเรียนบางแห่งให้จัดทำสมุดบัญชีความซื่อสัตย์สุจริต เหมือนกับสมุดบัญชีธนาคาร แต่เป็นการสะสมความซื่อสัตย์ โดยให้นักเรียนเขียนลงสมุดบันทึกแต่ละวันว่าได้ทำอะไรที่แสดงถึงความซื่อสัตย์ รวมถึงการจัดแสดงเต้นจินตลีลาประกอบเพลงลมหายใจไร้มลทิน

นางสาวชไมพร กล่าวอีกว่า ในปีนี้การประกวดความสามารถแต่ละประเภทจะเข้มข้นกว่าทุกปี เนื่องจาก โรงเรียนหลายแห่งสนับสนุนจัดกิจกรรมประกวดภายในของโรงเรียน คัดเลือกผู้ชนะ 3 อันดับในแต่ละประเภท ส่งผลงานประกวดในสนามใหญ่ซึ่งเปิดกว้างระดับประเทศ ทั้งนี้ ขอประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนในต่างจังหวัดร่วมสนับสนุนเด็กๆ เข้าประกวด

หากสนใจรายละเอียดโครงการ ซีดีเพลงที่ใช้ขับร้องในการประกวด สามารถติดต่อแจ้งความประสงค์มาที่ www.lomhaijai.org, www.opp.go.th, www.oppy.opp.go.th และ http://lomhaijaimotorexpo.hi5.com หรือ โทร. 0-2641-8444 ต่อ 215

“ท้ายนี้ขอฝากโรงเรียนต่างๆ ให้ความสำคัญกับการปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริตให้กับเด็กๆ แต่แนะนำว่าไม่ควรจะสอนหรือถ่ายทอดข้อมูลที่เป็นเนื้อหาทางวิชาการอย่างจริงจังมากจนเกินไป เพราะอาจจะทำให้เด็กรู้สึกเบื่อและขาดความสนใจ ควรสอดแทรกให้ได้ปฏิบัติผ่านกิจกรรมสันทนาการ ร้องเพลง เล่นเกมส์ เพื่อสร้างให้ความซื่อสัตย์ค่อยๆ ปลูกฝังสู่จิตสำนึกของเด็กอย่างแนบเนียน” นางสาวชไมพร กล่าว