ประกาศผลยอดเยาวชนแห่งความซื้อสัตย์สุจริต โครงการ “ลมหายใจไร้มลทิน” ประจำปี 2552