โครงการ “ลมหายใจไร้มลทิน” ปี 3 สร้างค่านิยมเด็กไทยยึดมั่นความซื่อสัตย์

โครงการ “ลมหายใจไร้มลทิน” กิจกรรมเพื่อสังคมของงานมอเตอร์ เอกซ์โป เดินหน้าจัดประกวดปีที่ 3 พร้อมเพิ่มกิจกรรม เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนและนักศึกษาได้แสดงความสามารถหลากหลายทั้ง การเขียนเรียงความ ร้องเพลง คัดลายมือ วาดภาพศิลปะ และกิจกรรมรณรงค์ความซื่อสัตย์ ภายใต้แนวคิด “จะคิด ทำ สอน อย่างไร เพื่อเสริมสร้างค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต”

นายกิตติ สมานไทย ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท.) และประธานโครงการ ฯ กล่าวถึงโครงการฯ ในปีที่ 3 ว่า “สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน คนพิการและผู้สูงอายุ ยังคงให้การสนับสนุนการรณรงค์เพื่อเสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริตอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากการจัดงาน 2 ปีที่ผ่านมา พบว่า เด็กและเยาวชนทั่วประเทศเริ่มเล็งเห็นประโยชน์และสนใจเข้ามามีส่วนร่วมทำกิจกรรมเพิ่มขึ้น

ในปี 2552 นี้ บริษัท สื่อสากล จำกัด ในฐานะหน่วยงานดำเนินงานหลักได้เสนอเพิ่มการประกวดขึ้นอีก 2 ประเภท ได้แก่ การประกวดคัดลายมือ และการวาดภาพศิลปะ ซึ่ง สท.เห็นด้วยอย่างยิ่งกับกิจกรรมเหล่านี้ เพราะมองว่าเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์รักษาเอกลักษณ์ไทย และสอดรับกับแนวคิดเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตอีกด้วย

ด้านนายขวัญชัย ปภัสร์พงษ์ ประธานบริษัท สื่อสากล จำกัด และรองประธานกรรมการโครงการฯ ผู้จัดงาน “มหกรรมยานยนต์” เปิดเผยว่า ปัจจุบันปัญหาทุจริตเริ่มหยั่งรากลึกในทุกสังคมของไทย เนื่องจากคนส่วนใหญ่ไม่ตั้งมั่นอยู่บนความซื่อสัตย์สุจริต สิ่งเหล่านี้ล้วนฉุดรั้งความเจริญ ก้าวหน้าของประเทศ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ เล็งเห็นว่า การปลูกฝังเยาวชนตระหนักถึงความสำคัญและประพฤติตนซื่อสัตย์สุจริตจะเป็นหนทางเยียวยาให้ประเทศอยู่รอดและมีเสถียรภาพมั่นคงในอนาคต

โครงการ “ลมหายใจไร้มลทิน” เป็นโครงการที่มุ่งหวังเป็นส่วนหนึ่งของการบรรเทาปัญหาการทุจริตฉ้อฉลในสังคมไทย และเป็นแผนดำเนินการระยะยาว โดยเชื่อมั่นว่าเมื่อเยาวชนผ่านการบ่มเพาะค่านิยมที่ดีจากโครงการฯ ย่อมจะเป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพของประเทศในวันข้างหน้าได้

สำหรับกิจกรรมในปี 2552 นี้ นางสาวชไมพร ปภัสร์พงษ์ ผู้อำนวยการโครงการ ฯ เปิดเผยว่าโครงการ ฯ ยังคงให้ความสำคัญกับการส่งเสริมค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตในเด็กและเยาวชน แต่สิ่งที่แตกต่างจาก 2 ปีที่ผ่านมา คือ การได้เห็นความก้าวหน้าของโครงการ ฯ ควบคู่กับพัฒนาการของเด็กและเยาวชน

“โครงการในปีที่ 3 เปรียบเสมือนเด็กที่กำลังเริ่มเติบโตได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ ซึ่งเราก็นำมาปรับใช้ให้โครงการฯ สามารถตอบโจทย์การสร้างค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตในวงกว้างยิ่งขึ้นตามลำดับ โดยกิจกรรมในปีนี้เน้นให้เด็กและเยาวชนมีเวทีแสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์ในแง่มุมที่แตกต่างกันตามความถนัดของตนเองได้มากขึ้น

ทั้งนี้ เรายังคงได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนที่ดีจากหน่วยงานราชการต่างๆ ตลอดจนเครือข่ายเด็กและเยาวชน อาทิ สถาบันการศึกษา สภาเด็กและเยาวชนทั่วประเทศ และหน่วยงานที่ทำงานด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน โดยไม่หวังผลตอบแทน และเพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับกิจกรรมของโครงการฯ ในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ เราจะไปประชาสัมพันธ์ตามสถาบันการศึกษาต่างๆ เพื่อให้ข้อมูลโครงการฯ และข่าวกิจกรรมเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด”

ผู้อำนวยการโครงการฯ จึงขอเชิญชวนเยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา มัธยม-ศึกษาหรือเทียบเท่า และอุดมศึกษาทั้งเขตกรุงเทพมหานคร และพื้นที่ต่างจังหวัดเข้าร่วมโครงการ “ลมหายใจไร้มลทิน” โดยผู้ชนะการประกวดจะได้รับรางวัลทุนการศึกษาและเกียรติบัตร รวมมูลค่ากว่า 300,000 บาท สนใจค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.lomhaijai.org , www.opp.go.th, www.oppy.opp.go.th และ http://lomhaijaimotorexpo.hi5.com หรือ โทร. 0-2641-8444 ต่อ 215 เริ่มเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ – 30 ตุลาคม 2552