โครงการ”ลมหายใจไร้มลทิน”ก้าวสู่ปีที่ 8 มุ่งมั่น ปลูกฝังเด็กไทย ให้มีหัวใจซื่อสัตย์ รักชาติ ร่วมต้านทุจริตคอร์รัปชั่น

ขวัญชัย ปภัสร์พงษ์ ประธาน บริษัท สื่อสากล จำกัด ผู้จัดงานมหกรรมยานยนต์ หรือ MOTOR EXPO และรองประธานกรรมการโครงการ “ลมหายใจไร้มลทิน” เปิดเผยว่า เราได้จัดตั้งโครงการลมหายใจไร้มลทินมาตั้งแต่ปี 2550 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา คณะทำงานทุกคนมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะถ่ายทอดความหมายที่แท้จริงของคำว่า “ซื่อสัตย์สุจริต” สู่หัวใจของเยาวชนที่จะเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคต เพราะเราตระหนักว่าสังคมไทยทุกวันนี้เกิดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างกว้างขวาง ซึ่งหนทางที่จะแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ คือ การพัฒนาคนที่ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตให้มีจำนวนมากขึ้น เพื่อช่วยกันดูแลบ้านเมืองต่อไป

คณะทำงานโครงการได้รับความร่วมมืออย่างดีจากสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพ และพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท.) ที่คอยให้คำแนะนำปรึกษา ยิ่งกว่านั้นยังมีเครือข่ายเยาวชนจากสมาชิกสภาเด็ก และเยาวชนแห่งประเทศไทย โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ตลอดจนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)มาทำงานร่วมกัน เพราะทุกหน่วยงานต่างมีเป้าประสงค์เพื่อพัฒนาเยาวชนให้เจริญเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่ซื่อสัตย์สุจริต

ชไมพร ปภัสร์พงษ์ ผู้อำนวยการโครงการลมหายใจไร้มลทิน กล่าวต่อว่า ในปี 2556 ที่ผ่านมา เราจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนในช่วงปิดภาคเรียน เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนมาละลายพฤติกรรม โดยซึมซับความรู้จากอาจารย์ และวิทยากรพิเศษในเชิงปฎิบัติ ตามด้วยกิจกรรมเคลื่อนที่สู่โรงเรียน (โรดโชว์) ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ซึ่งทุกกิจกรรมจะมีเยาวชนรุ่นพี่ที่เคยร่วมโครงการมาถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ ซึ่งเรามองว่ารุ่นพี่สอนน้องจะเป็นสื่อกลางที่ดีต่อการสร้างเครือข่ายเยาวชนที่มีปณิธานเดียวกันที่เข็มแข็งในอนาคต

สำหรับกิจกรรมโครงการการประกวดเพื่อมอบทุนการศึกษาแก่เยาวชนที่มีความรู้ความสามารถประจำปี 2556 มีการจัดการประกวด 4 ประเภท ได้แก่

1. ประกวดเรียงความ ในหัวข้อ “ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณสมบัติของเด็ก และเยาวชนรุ่นใหม่” ผู้ชนะเลิศ
 ระดับประถมศึกษา ได้แก่ เด็กหญิงศศิกานต์ จันทูล โรงเรียนวัดกำแพง จ.กรุงเทพฯ
ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวช.) ได้แก่ นางสาวมนัสวี ขจิตเจริญชัย โรงเรียนนารีวุฒิ จ.ราชบุรี
ระดับอาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวส.)และอุดมศึกษา ได้แก่ นายเจตน์ ตันติวณิชชานนท์ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี

2. ประกวดร้องเพลง แบ่งเป็น 2 บทเพลง
– ประกอบดนตรีตามเพลง “ลมหายใจไร้มลทิน” รางวัลชนะเลิศ
ระดับประถมศึกษา (ประเภทเดี่ยว) ได้แก่ เด็กหญิงณัฐชาพรรณ พลอยสิงห์โต โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ จ.นนทบุรี
ระดับประถมศึกษา (ประเภทหมู่) ได้แก่ ทีมโรงเรียนวัดอัมพวา
– ประกอบดนตรีตามเพลง “ด้วยลมหายใจที่ไร้มลทิน” รางวัลชนะเลิศ
ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวช.) (ประเภทเดี่ยว) ได้แก่ เด็กหญิงนฤทัย เรืองไพศาล โรงเรียนสารสาสน์พิทยา จ.กรุงเทพฯ
ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวช.) (ประเภทหมู่) ได้แก่ ทีมโรงเรียนมัธยมปุรณาวาส
ระดับอาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวส.) และอุดมศึกษา (ประเภทเดี่ยว) ได้แก่ นางสาวเพชรรัตน์ ด่านดวงดี จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

3. ประกวดวาดภาพศิลปะสะท้อนค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต
– ในหัวข้อ “คิดดี ทำดี” รางวัลชนะเลิศ
ระดับปฐมวัย ได้แก่ เด็กชายบุณยภู รุ่งโรจน์ โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา จ.นครศรีธรรมราช
– ในหัวข้อ “ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณสมบัติของเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่” รางวัลชนะเลิศ ระดับประถมศึกษา ได้แก่ เด็กชายกิตติธัช ศรีสุข โรงเรียนอนุบาลนวพร จ.สุราษฎร์ธานี
ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวช.) ได้แก่ เด็กหญิงนวลจุฑา ยุ่นประยงค์ โรงเรียนสมคิดจิตต์วิทยา จ.ชลบุรี

4. กิจกรรมรณรงค์เสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนคชเผือกอนุสรณ์ จ.กรุงเทพฯ โดยปีที่ผ่านมาได้รับกระแสตอบรับที่ดีมากจากเยาวชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด สมัครและส่งผลงานเข้าร่วมประกวดรวมเกือบ 2,000 ชิ้นงาน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากผลงานปีที่แล้วเป็นเท่าตัว สะท้อนให้เห็นว่าการขยายผลโครงการสู่ต่างจังหวัดในช่วงปีที่ผ่านมาประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย

“ปี 2557 เรายังคงรูปแบบกิจกรรมเดิมไว้ทั้งหมดแต่จะเพิ่มหลักสูตรเนื้อหาที่เข้มข้นขึ้น เพื่อติดตาม และประเมินผลโรงเรียนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมของเราอย่างต่อเนื่อง เพราะโครงการฯ มองว่าเด็กๆ ทุกคนควรได้รับโอกาสเท่าเทียมกัน” ชไมพร กล่าวและได้เสริมว่า

อยากให้โรงเรียนทั่วประเทศสนับสนุนให้เยาวชนได้ เข้าร่วมโครงการลมหายใจไร้มลทิน รวมถึงส่งผลงานเข้าประกวด ซึ่งกำลังจะเปิดรับสมัครเร็วๆ นี้ โดยสามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวและรายละเอียด ได้ที่ www.lomhaijai.org นอกจากนี้ยังเพิ่มช่องทางการสื่อสารกับเยาวชนโดยตรงผ่านโซเชียลมีเดียที่ http://www.facebook.com/lomhaijaimotorexpo หรือ โทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2641-8444 ต่อ 215