“น้องใจใส” ตัวแทนภาพลักษณ์ของ “มูลนิธิลมหายใจไร้มลทิน”

“มูลนิธิลมหายใจไร้มลทิน” จัดตั้งโดย บริษัท สื่อสากล จำกัด ตั้งแต่ปี 2550 มีวัตถุประสงค์เพื่อ สนับสนุนการลดมลพิษในอากาศและสภาพแวดล้อม รวมทั้งเสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริตในทุกส่วนของสังคมไทย โดยเน้นที่กลุ่มเยาวชนซึ่งจะเป็นพลังผลักดันให้เกิดการพัฒนาการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมในอนาคต

ดังนั้น เพื่อให้การประชาสัมพันธ์มูลนิธิเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และดึงดูดให้เยาวชนยอมรับและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมอย่างกว้างขวาง มูลนิธิจึงสร้างสรรค์ “น้องใจใส” เป็นตัวแทนสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและเป็นสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของมูลนิธิฯ

“น้องใจใส” ได้เริ่มเผยแพร่แก่สาธารณชนครั้งแรกในงาน “มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 32”