“ลมหายใจไร้มลทิน” อบรม “ครูปฐมวัย” ถ่ายทอดค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต สู่เด็กเล็ก

มูลนิธิ “ลมหายใจไร้มลทิน” จัดกิจกรรม อบรมครูปฐมวัยจากโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในกรุงเทพฯ กว่า 40 แห่ง แบบ “เล่า ร้อง เล่น ลม” สร้างความเข้าใจ และแนะนำวิธีถ่ายทอดความซื่อสัตย์สุจริต

ชไมพร ปภัสร์พงษ์ ผู้อำนวยการ มูลนิธิลมหายใจไร้มลทิน เผยว่า “มูลนิธิฯ จัดกิจกรรมรณรงค์ปลูกฝังค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริตให้เด็กและเยาวชนมาตลอด 10 ปี โดยปีนี้เป็นครั้งแรกที่จัดอบรม ครูปฐมวัย ส่งเสริม และสนับสนุนให้ครูเป็นตัวกลางใช้สื่อสำหรับเด็กปฐมวัย โดยครูที่เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ถึงแนวทางในการพัฒนาเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันพฤติกรรมเสี่ยงสำหรับเด็กปฐมวัย เทคนิคในการจัดสถานที่ให้เหมาะกับการเรียนรู้ เกมต่างๆ และกิจกรรมที่ส่งเสริมความซื่อสัตย์สุจริต เป็นต้น ซึ่งความรู้ดังกล่าวจะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะขยายเครือข่ายความซื่อสัตย์สุจริตจากครูสู่เด็กเล็ก ซึ่งจะเติบโตเป็นคนดีของสังคมต่อไป”

หลักสูตรของกิจกรรมฯ ใช้เวลาพัฒนาสื่อการเรียนการสอนกว่า 2 ปี เพื่อให้คุณครูกว่า 90 ท่านที่เข้ารับการอบรมนำไปส่งต่อให้เด็กๆ ได้อย่างเหมาะสมกับวัย โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมความซื่อสัตย์สุจริตผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น การบรรยาย “สมอง กับ การพัฒนาเด็ก ปฐมวัย” กิจกรรม “คุณค่าของความซื่อสัตย์” “คุณค่าที่แท้” “ลายนิ้วมือ” “ร้องเล่นเห็นคุณค่าในตนเอง” “สะท้อนใคร่ครวญ เพื่อลมหายใจไร้มลทิน” นิทาน “เด็กชายผู้หลงทาง” “นางฟ้าซื่อสัตย์กับแม่มดคดโกง” และเพลง “ดวงดาวแห่งความซื่อสัตย์”

ดร.ภญ.พัชราภรณ์ ปัญญาวุฒิไกร นักวิชาการจากสมาคมนักวิจัยไทยเพื่อพัฒนาเด็ก และครอบครัว ผู้ออกแบบหลักสูตรการอบรมครั้งนี้ เผยว่า “การสร้างเสริมอุปนิสัยคุณค่าต่างๆ เช่น ความซื่อสัตย์ จะต้องมีการบ่มเพาะตั้งแต่ปฐมวัย เนื่องจากทุกการเรียนรู้ที่ผ่านมาในชีวิตของทุกคน จะถูกบันทึกไว้ในจิตใต้สำนึก การสร้างเสริมคุณค่าความซื่อสัตย์ ให้เป็นสัตยธรรมของชีวิต ทำได้โดยผ่านความรัก ความเชื่อมั่น ความศรัทธาในตนเอง และเรียนรู้คุณงามความดีที่มีอยู่ในตน”

 

“กิจกรรมของมูลนิธิลมหายใจไร้มลทินจะหยิบยื่น “โอกาสดีๆ” และ “อากาศดีๆ” ให้แก่สังคม ยิ่งไปกว่านั้น เราควรจะให้โอกาสอีกครั้งแก่ “เด็กผู้หลงทาง” เพราะหลงผิดด้วยการ “ให้อภัย” ซึ่งจะเป็นหัวข้อหนึ่งในการอบรมครูปฐมวัยครั้งนี้”

เกศินี วัฒนสมบัติ กรรมการ สมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทย ที่ปรึกษาของกิจกรรมฯ แสดงความเห็นเกี่ยวกับการอบรมครั้งนี้ว่า “การอบรมครูปฐมวัยเป็นแนวคิดที่ดีมาก เนื่องจากพัฒนาการของเด็กมีความสำคัญอย่างยิ่ง ทั้งในด้านทัศนคติ ความรู้ผิดชอบชั่วดี ซึ่งการอบรมครูให้ใช้สื่อการสอนที่ถูกต้องตามหลักการสอนเด็กปฐมวัย เช่น การเล่านิทาน สอดแทรกความสนุกสนานคู่วิชาการ จะทำให้เด็กสนุกกับการเรียนรู้ และจดจำได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นการส่งเสริมภูมิคุ้มกันในเด็กให้เติบโตเป็นเยาวชนที่ดีของสังคมต่อไป”

สถานศึกษาที่สนใจรายละเอียดการอบรมดังกล่าว สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2641-8444 ต่อ 215 หรือ www.lomhaijai.org