หนังสั้น “โซเชียลอันตราย ภัยร้าย 4.0” โดย ทีมสเมิร์ฟเปิบข้าวเหนียว

โซเชียลอันตราย ภัยร้าย 4.0
ผลงานชนะเลิศการประกวด หนังสั้น สะท้อนค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต
หัวข้อ “รู้เท่า รู้ทัน รู้ป้องกันกลโกง 4.0”
ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวช.)
ตามโครงการ “ลมหายใจไร้มลทิน” ประจำปี 2560

โดย ทีมสเมิร์ฟเปิบข้าวเหนียว โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ จว.นครสวรรค์ “สังคมยุคปัจจุบัน มีเทคโนโลยีมากมาย หากเราใช้ไปในทางที่ถูกต้องก็จะสามารถสร้างประโยชน์ให้กับตัวเรา แต่หากใช้อย่างไม่มีวิจารณญาน ก็จะส่งผลกระทบที่ไม่ดีต่อตัวเรา และคนรอบข้าง”

“การปฏิบัติตนซื่อตรงต่อหน้าที่ ไม่คิดโกง ไม่เห็นแก่ตัว กระทำตนเพื่อส่วนรวม มากกว่าการทำตามคำสั่งของเงิน เป็นแบบอย่างให้ผู้อื่น นำไปปฏิบัติตาม เป็นเกราะอันเป็นแข็งแกร่งให้กับสังคม และประเทศชาติ”

www.lomhaijai.org