“CR[EAT]ILDREN”

ผลงานชนะเลิศ ประกวดวีดีโอคลิปสะท้อนค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต
หัวข้อ คด (แต่ไม่) โกง ระดับอาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวส.) และอุดมศึกษา

ตามโครงการ “ลมหายใจไร้มลทิน” ปี 2561
โดย ทีม RIMNEE มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

www.lomhaijai.org