“วิน (ญาณ)”

“วิน (ญาน)” คือคลิพสะท้อนค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต ที่ถูกถ่ายทอดออกมา โดย ทีม Full house มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กรุงเทพมหานคร

เจ้าของรางวัลชนะเลิศ การประกวดวีดีโอคลิพสะท้อนค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต หัวข้อ “สังคมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต”
ระดับอาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวส.) และอุดมศึกษา


ตามกิจกรรมการประกวดของมูลนิธิฯ ปี 2562
https://www.youtube.com/watch?v=H06Jlt4S7ew

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเพียงบทบาทสมมุติเพื่อใช้ในการรณรงค์เสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริตเท่านั้น
#ผลงานเป็นลิขสิทธิ์ของกรมกิจการเด็กและเยาวชนและมูลนิธิลมหายใจไร้มลทิน