กิจกรรม

กิจกรรมโครงการลมหายใจไร้มลทิน ประจำปี 2561

ตามแนวคิดหลักของโครงการ “จะคิด ทำ สอนอย่างไร” เพื่อเสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต

แบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่

1.การประกวดเรียงความเสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต

    หัวข้อ “ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน

    1.1  ผู้เข้าประกวดแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่

          1.1.1  ระดับประถมศึกษา
          1.1.2  ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวช.)
          1.1.3  ระดับอาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวส.) และอุดมศึกษา

2.การประกวดร้องเพลงประกอบดนตรีตามเพลง “คิดดี ทำดี” และเพลง “ด้วยลมหายใจที่ไร้มลทิน”

  2.1    เพลง “คิดดี ทำดี” ผู้เข้าประกวดแบ่งออกเป็น 1 ระดับ 2 ประเภท ได้แก่

     2.1.1    ระดับประถมศึกษา

              –  ประเภทเดี่ยว
              –  ประเภทหมู่

  2.2    เพลง “ด้วยลมหายใจที่ไร้มลทิน” ผู้เข้าประกวดแบ่งออกเป็น 1 ระดับ 2 ประเภท ได้แก่

     2.2.1    ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวช.)

              –  ประเภทเดี่ยว
              –  ประเภทหมู่

    2.2.2    ระดับอาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวส.) และอุดมศึกษา

              –  ประเภทเดี่ยว
              –  ประเภทขับร้องประสานเสียง

3.การประกวดวาดภาพศิลปะสะท้อนค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต

  ผู้เข้าประกวดแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่

      -ระดับปฐมวัย
       หัวข้อ “คนดีมีวินัย

      -ระดับประถมศึกษา
       หัวข้อ “ซื่อสัตย์มีคุณค่า สร้างสรรค์สติปัญญาให้ยั่งยืน”

      -ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวช.)
       หัวข้อ “ซื่อสัตย์มีคุณค่า สร้างสรรค์สติปัญญาให้ยั่งยืน”

4.การประกวดวีดีโอคลิปสะท้อนค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต

    หัวข้อ “คด (แต่ไม่) โกง”

         “คด (แต่ไม่) โกง” ได้แก่ การแสดงมุมมองในการคิด, การตัดสินใจ, การแสดงออก ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตในสังคมไทย เป็นการนำเสนอแรงจูงใจในด้านบวกที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคน ที่มีต่อการทุจริตในสังคมไทย

   4.1  ผู้เข้าประกวด แบ่งออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่

          4.1.1  ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวช.)
          4.1.2  ระดับอาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวส.) และอุดมศึกษา