การประกวดหน้งสั้นสะท้อนค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต