การประกวดเรียงความฯ หัวข้อ “คิดดี พูดดี ทำดี มีความซื่อสัตย์”