การประกวดข้อเขียน "ถ้าได้คิด ได้ทำ...จะคิด จะทำอะไร และถ้าได้สอน...จะสอน อย่างไร"