การอบรมค่ายเยาวชน “ลมหายใจไร้มลทิน” ประจำปี 2558

วันที่ 5-7 มิถุนายน 2558
ณ สถาบันพระประชาบดี อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี