รร.สุเหร่าบ้านเกาะ

กิจกรรมเคลื่อนที่สู่โรงเรียน ปี 2553
รร.บ้านเกาะ