servertogel serverprediksi.com Servertogel, bandar togel dan situs togel terpercaya.
Posted on

การประกวดข้อเขียน “เรื่องจริงของความสุจริตที่ฉันรู้”

การประกวดข้อเขียน “เรื่องจริงของความสุจริตที่ฉันรู้” รายละเอียด รายชื่อผู้ชนะการประกวด รางวัล รายละเอียด หลักเกณฑ์การประกวด    หัวข้อ “เรื่องจริงของความสุจริตที่ฉันรู้” ผู้เข้าประกวด   ผู้เข้าประกวดแบ่งออกเป็น 2 ระดับได้แก่          ระดับอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์          ระดับอายุ 18 ถึง 25 ปีบริบูรณ์Continue readingการประกวดข้อเขียน “เรื่องจริงของความสุจริตที่ฉันรู้”

Posted on

การประกวดร้องเพลงประกอบดนตรี “ลมหายใจไร้มลทิน”

การประกวดร้องเพลงประกอบดนตรี “ลมหายใจไร้มลทิน” รายละเอียด รางวัล รายชื่อผู้ชนะการประกวด รายละเอียด หลักเกณฑ์การประกวด  1. ผู้เข้าประกวดแบ่งออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่           1.1 ระดับอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์           1.2 ระดับอายุ 18 ถึง 25 ปีบริบูรณ์Continue readingการประกวดร้องเพลงประกอบดนตรี “ลมหายใจไร้มลทิน”

Posted on

การประกวดจัดทำวิดีทัศน์ สารคดี 10 นาที

การประกวดจัดทำวิดีทัศน์ สารคดี 10 นาที รายละเอียด รายชื่อผู้ชนะการประกวด รางวัล รายละเอียด 1. สื่อภาพยนตร์ที่ผลิตต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับการป้องกันและต่อต้านการทุจริต คดโกง การคอร์รัปชัน และมีเนื้อหาสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนเป็นผู้มีความ ซื่อสัตย์ สุจริต เป็นคนดี มีคุณธรรม มีจิตอาสา      2. สื่อที่ผลิตต้องทำตามหลักการผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เพื่อเด็กและเยาวชนตามทฤษฎีที่ประกอบด้วย การส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการความรู้เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตประจำวัน การส่งเสริมกระบวนการคิดของสมองและสติปัญญา ความหลากหลายในสังคม (เพศ วัฒนธรรม บุคลิกภาพ) ความมีคุณธรรมและจริยธรรม และการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีในครอบครัว    Continue readingการประกวดจัดทำวิดีทัศน์ สารคดี 10 นาที

servertogel serverprediksi.com Servertogel, bandar togel dan situs togel terpercaya.