servertogel serverprediksi.com Servertogel, bandar togel dan situs togel terpercaya.
Posted on

การประกวดข้อเขียน “ถ้าได้คิด ได้ทำ…จะคิด จะทำอะไร และถ้าได้สอน…จะสอน อย่างไร”

การประกวดข้อเขียน “ถ้าได้คิด ได้ทำ…จะคิด จะทำอะไร และถ้าได้สอน…จะสอน อย่างไร” รายละเอียด รายชื่อผู้ชนะการประกวด รางวัล รายละเอียด ผู้เข้าประกวด       ผู้เข้าประกวดแบ่งออกเป็น 2 ระดับได้แก          ระดับอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์          ระดับอายุ 18 ปี ถึงContinue readingการประกวดข้อเขียน “ถ้าได้คิด ได้ทำ…จะคิด จะทำอะไร และถ้าได้สอน…จะสอน อย่างไร”

Posted on

การประกวดร้องเพลงประกอบดนตรีตามเพลง “ลมหายใจไร้มลทิน”

การประกวดร้องเพลงประกอบดนตรีตามเพลง “ลมหายใจไร้มลทิน” รายละเอียด รายชื่อผูชนะการประกวด รางวัล รายละเอียด ผู้เข้าประกวด       ผู้เข้าประกวดแบ่งออกเป็น 2 ระดับได้แก          ระดับอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์          ระดับอายุ 18 ปี ถึง 25 ปีบริบูรณ์ ในปี 2551Continue readingการประกวดร้องเพลงประกอบดนตรีตามเพลง “ลมหายใจไร้มลทิน”

Posted on

การประกวดโครงงาน/กิจกรรมชิงสร้างสรรค์ ของโรงเรียนและสถาบันการศึกษา

การประกวดโครงงาน/กิจกรรมชิงสร้างสรรค์ ของโรงเรียนและสถาบันการศึกษา รายละเอียด รายชื่อผู้ชนะการประกวด รางวัล รายละเอียด กิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริตโดยน้อมนำพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งได้พระราชทานไว้เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2496 ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ความว่า “….ข้าพเจ้าขอให้ท่านทั้งหลายจงมั่นอยู่ในความซื่อสัตย์สุจริต ถือเอาประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง เพราะคุณธรรมอันนี้เป็นมูลฐานอันสำคัญที่จะยังความเจริญ และความเป็นปึกแผ่นแก่สังคมเป็นบ่อเกิดแห่งความสามัคคี กลมเกลียว ความซื่อสัตย์ที่ว่านี้หมายถึง ความสุจริต ซื่อตรงต่อหน้าที่การงาน ต่อตนเอง และต่อผู้อื่นที่เกี่ยวข้อง มีเจตนาบริสุทธิ์ ไม่เอารัดเอาเปรียบ สำหรับท่านที่ใช้วิชากฎหมาย ย่อมกินความถึงการรักษาความเป็นธรรม ไม่บิดเบือนความหมายของตัวบทกฎหมายเพื่อประโยชน์ของตนเองด้วยความซื่อสัตย์สุจริตจะเป็นเสมือนหนึ่งเกราะคุ้มภัยแก่ท่านตลอดไป ดังบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ว่า สุจริตคือเกราะบัง สาตรพ้อง…..”Continue readingการประกวดโครงงาน/กิจกรรมชิงสร้างสรรค์ ของโรงเรียนและสถาบันการศึกษา

servertogel serverprediksi.com Servertogel, bandar togel dan situs togel terpercaya.