servertogel serverprediksi.com Servertogel, bandar togel dan situs togel terpercaya.
Posted on

การประกวดเรียงความฯ หัวข้อ “จะคิด ทำ สอน อย่างไร เพื่อเสริมสร้างค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต”

การประกวดเรียงความฯ หัวข้อ “จะคิด ทำ สอน อย่างไร เพื่อเสริมสร้างค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต” รายละเอียด รางวัล รายละเอียด หัวข้อ     “จะคิด ทำ สอน อย่างไร เพื่อเสริมสร้างค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต” ผู้เข้าประกวด     ระดับประถมศึกษา     ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า     ระดับอุดมศึกษา ความยาว ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 พิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ Continue readingการประกวดเรียงความฯ หัวข้อ “จะคิด ทำ สอน อย่างไร เพื่อเสริมสร้างค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต”

Posted on

การประกวดร้องเพลงประกอบดนตรีตามเพลง “ลมหายใจไร้มลทิน”

การประกวดร้องเพลงประกอบดนตรีตามเพลง “ลมหายใจไร้มลทิน” รายละเอียด รางวัล รายละเอียด ผู้เข้าประกวด     ระดับประถมศึกษา          – ประเภทเดี่ยว          – ประเภทหมู่     ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า          – ประเภทเดี่ยว     Continue readingการประกวดร้องเพลงประกอบดนตรีตามเพลง “ลมหายใจไร้มลทิน”

Posted on

การประกวดวาดภาพศิลปะสะท้อนความซื่อสัตย์สุจริต

การประกวดวาดภาพศิลปะสะท้อนความซื่อสัตย์สุจริต รายละเอียด รางวัล รายละเอียด ผู้เข้าประกวด     ระดับประถมศึกษา     ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ระดับอุดมศึกษา การส่งผลงานเข้าประกวด     ระดับประถมศึกษา หัวข้อเรื่อง “ความซื่อสัตย์สุจริต” ขนาดของภาพ 30×45 ซม. การใช้สี สีชอล์ก     ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า หัวข้อเรื่อง “ความซื่อสัตย์สุจริต” ขนาดของภาพ 45×60 ซม. การใช้สี สีน้ำ, สีโปสเตอร์ Continue readingการประกวดวาดภาพศิลปะสะท้อนความซื่อสัตย์สุจริต

Posted on

การประกวดคัดลายมือตามคำร้องเพลง “ลมหายใจไร้มลทิน”

การประกวดคัดลายมือตามคำร้องเพลง “ลมหายใจไร้มลทิน” รายละเอียด รางวัล รายละเอียด ผู้เข้าประกวด     ระดับประถมศึกษา     ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า รูปแบบการคัดลายมือ     คัดตัวบรรจงเต็มบรรทัด ด้วยดินสอ บนกระดาษมีเส้น โดยใช้ตัวอักษรหัวกลมตัวมน ของกรมวิชาการ (เป็นแบบบังคับ)     คำร้องเพลง “ลมหายใจไร้มลทิน”     หนึ่งลมหายใจ ของเราคือพลัง     เป็นแรงผลักดัน เมืองไทยให้พัฒนา     เอื้อสังคมไทย ก้าวสู่จุดหมายข้างหน้า Continue readingการประกวดคัดลายมือตามคำร้องเพลง “ลมหายใจไร้มลทิน”

Posted on

การประกวดกิจกรรมรณรงค์เสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริตและการวัดผล

การประกวดกิจกรรมรณรงค์เสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริตและการวัดผล รายละเอียด รางวัล รายละเอียด กิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริตโดยน้อมนำพระบรมราโชวาทของพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งได้พระราชทานไว้เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2496 ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ความว่า “….ข้าพเจ้าขอให้ท่านทั้งหลายจงมั่นอยู่ในความซื่อสัตย์สุจริต ถือเอาประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง เพราะ คุณธรรมอันนี้เป็นมูลฐานอันสำคัญที่จะยังความเจริญ และความเป็นปึกแผ่นแก่สังคมเป็นบ่อเกิดแห่งความ สามัคคี กลมเกลียว ความซื่อสัตย์ที่ว่านี้หมายถึง ความสุจริต ซื่อตรงต่อหน้าที่การงาน ต่อตนเอง และต่อ ผู้อื่นที่เกี่ยวข้อง มีเจตนาบริสุทธิ์ ไม่เอารัดเอาเปรียบ สำหรับท่านที่ใช้วิชากฎหมาย ย่อมกินความถึงการ รักษาความเป็นธรรมContinue readingการประกวดกิจกรรมรณรงค์เสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริตและการวัดผล

servertogel serverprediksi.com Servertogel, bandar togel dan situs togel terpercaya.