servertogel serverprediksi.com Servertogel, bandar togel dan situs togel terpercaya.
Posted on

การประกวดวาดภาพศิลปะสะท้อนความซื่อสัตย์สุจริต

การประกวดวาดภาพศิลปะสะท้อนความซื่อสัตย์สุจริต รายละเอียด รางวัล รายละเอียด หลักเกณฑ์การประกวด ผู้เข้าประกวด     ผู้เข้าประกวดแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่          – ระดับปฐมวัย          – ระดับประถมศึกษา          – ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษาContinue readingการประกวดวาดภาพศิลปะสะท้อนความซื่อสัตย์สุจริต

Posted on

การประกวดคัดลายมือตามคำร้องเพลง “ลมหายใจไร้มลทิน”

การประกวดคัดลายมือตามคำร้องเพลง “ลมหายใจไร้มลทิน” รายละเอียด รางวัล รายละเอียด หลักเกณฑ์การประกวดผู้เข้าประกวด     ผู้เข้าประกวดแบ่งออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่          – ระดับประถมศึกษา          – ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า รูปแบบการคัดลายมือ     คัดตัวบรรจงเต็มบรรทัด 1 จบContinue readingการประกวดคัดลายมือตามคำร้องเพลง “ลมหายใจไร้มลทิน”

Posted on

การประกวดกิจกรรมรณรงค์เสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต

การประกวดกิจกรรมรณรงค์เสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต รายละเอียด รางวัล รายละเอียด หลักเกณฑ์การประกวด     ผู้เข้าประกวด ผู้เข้าประกวด แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่          – สถาบันการศึกษา โดยไม่มีการแบ่งระดับ          – เครือข่ายเด็กและเยาวชนอื่น ๆ กิจกรรมรณรงค์ต้องประกอบ ด้วยรายละเอียดดังนี้     น้อมนำพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวContinue readingการประกวดกิจกรรมรณรงค์เสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต

servertogel serverprediksi.com Servertogel, bandar togel dan situs togel terpercaya.