Posted on

การประกวดเรียงความฯ หัวข้อ “คิดดี พูดดี ทำดี มีความซื่อสัตย์”

การประกวดเรียงความฯ หัวข้อ “คิดดี พูดดี ทำดี มีความซื่อสัตย์” รายละเอียด รายชื่อผู้ชนะการประกวด รางวัล รายละเอียด หลักเกณฑ์การประกวด     หัวข้อ “คิดดี พูดดี ทำดี มีความซื่อสัตย์” ผู้เข้าประกวด     ผู้เข้าประกวดแบ่งออกเป็น 3 ระดับได้แก่     – ระดับประถมศึกษา     – ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า Continue readingการประกวดเรียงความฯ หัวข้อ “คิดดี พูดดี ทำดี มีความซื่อสัตย์”

Posted on

การประกวดร้องเพลงประกอบดนตรีตามเพลง “ลมหายใจไร้มลทิน” และเพลง “ด้วยลมหายใจที่ไร้มลทิน”

การประกวดร้องเพลงประกอบดนตรีตามเพลง “ลมหายใจไร้มลทิน” และเพลง “ด้วยลมหายใจที่ไร้มลทิน” รายละเอียด รายชื่อผู้ชนะการประกวด รางวัล รายละเอียด หลักเกณฑ์การประกวดผู้เข้าประกวด ระดับอุดมศึกษา หรือเทียบเท่า     – ประเภทเดี่ยว     – ประเภทหมู่ เนื้อร้อง / เพลง     ใช้เนื้อร้อง / เพลงตามที่โครงการกำหนด ผู้เข้าประกวดสามารถเลือกใช้ Backing Track เพลง “ด้วยลมหายใจที่ไร้มลทิน” ที่มีให้หรือเรียบเรียงใหม่Continue readingการประกวดร้องเพลงประกอบดนตรีตามเพลง “ลมหายใจไร้มลทิน” และเพลง “ด้วยลมหายใจที่ไร้มลทิน”

Posted on

การประกวดวาดภาพศิลปะสะท้อนความซื่อสัตย์สุจริต

การประกวดวาดภาพศิลปะสะท้อนความซื่อสัตย์สุจริต รายละเอียด ราบชื่อผู้ชนะการประกวด รางวัล รายละเอียด หลักเกณฑ์การประกวดผู้เข้าประกวด     ผู้เข้าประกวดแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่     – ระดับปฐมวัย     – ระดับประถมศึกษา     – ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า การส่งผลงานเข้าประกวด     ระดับปฐมวัย     หัวข้อเรื่อง “ความซื่อสัตย์”     ขนาดของภาพContinue readingการประกวดวาดภาพศิลปะสะท้อนความซื่อสัตย์สุจริต

Posted on

การประกวดคัดลายมือตามคำร้องเพลง “ลมหายใจไร้มลทิน”

การประกวดคัดลายมือตามคำร้องเพลง “ลมหายใจไร้มลทิน” รายละเอียด รายชื่อผู้ชนะการประกวด รางวัล รายละเอียด หลักเกณฑ์การประกวดผู้เข้าประกวด     ผู้เข้าประกวดแบ่งออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่     – ระดับประถมศึกษา     – ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า รูปแบบการคัดลายมือ     คัดตัวบรรจงเต็มบรรทัด 1 จบ เขียนด้วยดินสอ หรือเขียนด้วยปากกาบนกระดาษมีเส้นโดยใช้ตัวอักษรหัวกลมตัวมนของกรมวิชาการ (เป็นแบบบังคับ) ใช้คำร้องเพลง “ลมหายใจไร้มลทิน” Continue readingการประกวดคัดลายมือตามคำร้องเพลง “ลมหายใจไร้มลทิน”

Posted on

การประกวดกิจกรรมรณรงค์เสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต

การประกวดร้องเพลงประกอบดนตรีตามเพลง “คิดดี ทำดี” และเพลง “ด้วยลมหายใจที่ไร้มลทิน” รายละเอียด รายชื่อผู้เข้าประกวด รางวัล รายละเอียด หลักเกณฑ์การประกวดผู้เข้าประกวด     ผู้เข้าประกวด แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่     – สถาบันการศึกษา โดยไม่มีการแบ่งระดับ     – เครือข่ายเด็กและเยาวชนอื่นๆ กิจกรรมรณรงค์ต้องประกอบ ด้วยรายละเอียดดังนี้น้อมนำพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งได้พระราชทานไว้เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2496 ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ความว่าContinue readingการประกวดกิจกรรมรณรงค์เสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต

Scroll Up