servertogel serverprediksi.com Servertogel, bandar togel dan situs togel terpercaya.
Posted on

การประกวดเรียงความฯ หัวข้อ “ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณสมบัติของเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่”

การประกวดเรียงความฯ หัวข้อ “ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณสมบัติของเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่” รายละเอียด รางวัล รายละเอียด หลักเกณฑ์การประกวด     หัวข้อ “ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณสมบัติของเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่” ผู้เข้าประกวด     ผู้เข้าประกวดแบ่งออกเป็น 3 ระดับได้แก่     – ระดับประถมศึกษา     – ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวช.)     – ระดับอาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวส.) และอุดมศึกษาContinue readingการประกวดเรียงความฯ หัวข้อ “ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณสมบัติของเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่”

Posted on

การประกวดร้องเพลงประกอบดนตรีตามเพลง “ลมหายใจไร้มลทิน” และเพลง “ด้วยลมหายใจที่ไร้มลทิน”

การประกวดร้องเพลงประกอบดนตรีตามเพลง “ลมหายใจไร้มลทิน” และเพลง “ด้วยลมหายใจที่ไร้มลทิน” รายละเอียด รางวัล รายละเอียด หลักเกณฑ์การประกวดผู้เข้าประกวด     ผู้เข้าประกวดแบ่งออกเป็น 3 ระดับได้แก่     – ระดับประถมศึกษา (เพลง “ลมหายใจไร้มลทิน”)          – ประเภทเดี่ยว          – ประเภทหมู่   Continue readingการประกวดร้องเพลงประกอบดนตรีตามเพลง “ลมหายใจไร้มลทิน” และเพลง “ด้วยลมหายใจที่ไร้มลทิน”

Posted on

การประกวดวาดภาพศิลปะสะท้อนความซื่อสัตย์สุจริต

การประกวดวาดภาพศิลปะสะท้อนความซื่อสัตย์สุจริต รายละเอียด รางวัล รายละเอียด หลักเกณฑ์การประกวด ผู้เข้าประกวด      ผู้เข้าประกวดแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ – ระดับปฐมวัย – ระดับประถมศึกษา – ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวช.) การส่งผลงานเข้าประกวด      ระดับปฐมวัย หัวข้อเรื่อง “คิดดี ทำดี” ขนาดของภาพ 30Continue readingการประกวดวาดภาพศิลปะสะท้อนความซื่อสัตย์สุจริต

Posted on

การประกวดกิจกรรมรณรงค์เสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต

การประกวดกิจกรรมรณรงค์เสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต รายละเอียด รางวัล รายละเอียด หลักเกณฑ์การประกวด ผู้เข้าประกวด ผู้เข้าประกวด แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ – สถาบันการศึกษา โดยไม่มีการแบ่งระดับ – เครือข่ายเด็กและเยาวชนอื่นๆ กิจกรรมรณรงค์ต้องประกอบ ด้วยรายละเอียดดังนี้ น้อมนำพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งได้พระราชทานไว้ เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2496 ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ความว่า      “ …Continue readingการประกวดกิจกรรมรณรงค์เสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต

servertogel serverprediksi.com Servertogel, bandar togel dan situs togel terpercaya.