servertogel serverprediksi.com Servertogel, bandar togel dan situs togel terpercaya.
Posted on

การประกวดเรียงความฯ หัวข้อ “เด็กและเยาวชนก้าวไกลไปสู่ประชาคมอาเซียนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต”

การประกวดร้องเพลงประกอบดนตรีตามเพลง “คิดดี ทำดี” และเพลง “ด้วยลมหายใจที่ไร้มลทิน” รายละเอียด รางวัล รายละเอียด หลักเกณฑ์การประกวด     หัวข้อ “เด็กและเยาวชนก้าวไกลไปสู่ประชาคมอาเซียนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต” ผู้เข้าประกวด     ผู้เข้าประกวดแบ่งออกเป็น 3 ระดับได้แก่     – ระดับประถมศึกษา     – ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวช.)     – ระดับอาชีวศึกษา หรือเทียบเท่าContinue readingการประกวดเรียงความฯ หัวข้อ “เด็กและเยาวชนก้าวไกลไปสู่ประชาคมอาเซียนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต”

Posted on

การประกวดร้องเพลงประกอบดนตรีตามเพลง “ลมหายใจไร้มลทิน” และเพลง “ด้วยลมหายใจที่ไร้มลทิน”

การประกวดร้องเพลงประกอบดนตรีตามเพลง “ลมหายใจไร้มลทิน” และเพลง “ด้วยลมหายใจที่ไร้มลทิน” รายละเอียด รางวัล รายละเอียด หลักเกณฑ์การประกวดผู้เข้าประกวด     ผู้เข้าประกวดแบ่งออกเป็น 3 ระดับได้แก่     – ระดับประถมศึกษา (เพลง “ลมหายใจไร้มลทิน”)     – ประเภทเดี่ยว     – ประเภทหมู่     – ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวช.) (เพลงContinue readingการประกวดร้องเพลงประกอบดนตรีตามเพลง “ลมหายใจไร้มลทิน” และเพลง “ด้วยลมหายใจที่ไร้มลทิน”

Posted on

การประกวดวาดภาพศิลปะสะท้อนความซื่อสัตย์สุจริต

การประกวดวาดภาพศิลปะสะท้อนความซื่อสัตย์สุจริต รายละเอียด รางวัล รายละเอียด หลักเกณฑ์การประกวดผู้เข้าประกวด     ผู้เข้าประกวดแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่     – ระดับปฐมวัย     – ระดับประถมศึกษา     – ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวช.) การส่งผลงานเข้าประกวด     ระดับปฐมวัย     หัวข้อเรื่อง “ร่วมใจไปสู่ประชาคมอาเซียน”     ขนาดของภาพContinue readingการประกวดวาดภาพศิลปะสะท้อนความซื่อสัตย์สุจริต

Posted on

การประกวดต้นฉบับนิทานสะท้อนความซื่อสัตย์สุจริตสำหรับเด็กและเยาวชน

การประกวดต้นฉบับนิทานสะท้อนความซื่อสัตย์สุจริตสำหรับเด็กและเยาวชน รายละเอียด รางวัล รายละเอียด หลักเกณฑ์การประกวด     หัวข้อ “ความซื่อสัตย์” ผู้เข้าประกวด     ผู้เข้าประกวดกำลังศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ผลงาน     ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นนิทานที่มีเนื้อหาสาระสะท้อนความซื่อสัตย์สุจริต ไม่กำหนดรูปแบบโครงเรื่องสามารถเป็นเรื่องจากจินตนาการ หรือจากเหตุการณ์จริง การส่งผลงาน     ผู้เข้าประกวดจะต้องส่งผลงานพร้อมใบสมัคร ดังนี้      พิมพ์ต้นฉบับนิทานด้วยคอมพิวเตอร์เท่านั้น แบบอักษร Angsana New ขนาด 16 Point มีความยาวไม่ต่ำกว่าContinue readingการประกวดต้นฉบับนิทานสะท้อนความซื่อสัตย์สุจริตสำหรับเด็กและเยาวชน

Posted on

การประกวดกิจกรรมรณรงค์เสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต

การประกวดกิจกรรมรณรงค์เสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต รายละเอียด รางวัล รายละเอียด หลักเกณฑ์การประกวด ผู้เข้าประกวด ผู้เข้าประกวด แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ – สถาบันการศึกษา โดยไม่มีการแบ่งระดับ – เครือข่ายเด็กและเยาวชนอื่น ๆ กิจกรรมรณรงค์ต้องประกอบ ด้วยรายละเอียดดังนี้ น้อมนำพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งได้พระราชทานไว้ เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2496 ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ความว่า      “Continue readingการประกวดกิจกรรมรณรงค์เสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต

servertogel serverprediksi.com Servertogel, bandar togel dan situs togel terpercaya.