servertogel serverprediksi.com Servertogel, bandar togel dan situs togel terpercaya.
Posted on

การประกวดร้องเพลงประกอบดนตรีตามเพลง “ลมหายใจไร้มลทิน”

การประกวดร้องเพลงประกอบดนตรีตามเพลง “ลมหายใจไร้มลทิน” รายละเอียด รายละเอียด ประกวดร้องเพลง   แบ่งเป็น 2 บทเพลง 1. ประกอบดนตรีตามเพลง “ลมหายใจไร้มลทิน”     รางวัลชนะเลิศ ประเภทเดี่ยว          · ระดับประถมศึกษา ได้แก่            เด็กชายธรรมศักดิ์ สิงห์คำ โรงเรียนวัดม่วงContinue readingการประกวดร้องเพลงประกอบดนตรีตามเพลง “ลมหายใจไร้มลทิน”

Posted on

ประกวดวาดภาพศิลปะสะท้อนค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต

การประกวดร้องเพลงประกอบดนตรีตามเพลง “คิดดี ทำดี” และเพลง “ด้วยลมหายใจที่ไร้มลทิน” รายละเอียด รายชื่อผู้ชนะวาดภาพ ระดับปฐมวัย รายละเอียด ประกวดวาดภาพศิลปะสะท้อนค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต หัวข้อ “เด็กดี” รางวัลชนะเลิศ     · ระดับปฐมวัย ได้แก่       เด็กหญิงธนัญชนก รูปสม โรงเรียนอุดมวิทยา จ.ราชบุรี หัวข้อ “เด็กดีมีความซื่อสัตย์” รางวัลชนะเลิศ     · ระดับประถมศึกษา ได้แก่     Continue readingประกวดวาดภาพศิลปะสะท้อนค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต

Posted on

การประกวดต้นฉบับนิทานสะท้อนความซื่อสัตย์สุจริตสำหรับเด็กและเยาวชน

การประกวดต้นฉบับนิทานสะท้อนความซื่อสัตย์สุจริตสำหรับเด็กและเยาวชน รายละเอียด รายละเอียด ประกวดต้นฉบับนิทานสะท้อนความซื่อสัตย์สุจริตสำหรับเด็กและเยาวชน หัวข้อ “ความซื่อสัตย์” · รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ได้แก่  เด็กหญิงรุสนี ลาโยด โรงเรียนอนุบาลมุสลิมสตูล จ.สตูล

Posted on

การประกวดกิจกรรมรณรงค์เสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต

การประกวดกิจกรรมรณรงค์เสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต รายละเอียด รายละเอียด กิจกรรม       รณรงค์เสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต      · รางวัลชนะเลิศ ประเภทสถาบันการศึกษา โดยไม่มีการแบ่งระดับ ได้แก่       โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต จ.ปทุมธานี หมายเหตุ : ผลการประกวดทั้งหมดสามารถดูได้ที่ www.lomhaijai.org หรือ www.dcy.go.th

servertogel serverprediksi.com Servertogel, bandar togel dan situs togel terpercaya.