servertogel serverprediksi.com Servertogel, bandar togel dan situs togel terpercaya.
Posted on

การประกวดเรียงความเสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต

การประกวดเรียงความเสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต รายละเอียด รางวัล รายละเอียด หลักเกณฑ์การประกวด     หัวข้อ “ร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมทำบ้านเมืองใสสะอาด ปราศจากคอรัปชั่น” ผู้เข้าประกวด     ผู้เข้าประกวดแบ่งออกเป็น 3 ระดับได้แก่     – ระดับประถมศึกษา     – ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวช.)      – ระดับอาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวส.) และอุดมศึกษา Continue readingการประกวดเรียงความเสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต

Posted on

การประกวดร้องเพลงประกอบดนตรีตามเพลง “ด้วยลมหายใจที่ไร้มลทิน”

การประกวดร้องเพลงประกอบดนตรีตามเพลง “ด้วยลมหายใจที่ไร้มลทิน” รายละเอียด รางวัล รายละเอียด หลักเกณฑ์การประกวด ผู้เข้าประกวด      ผู้เข้าประกวดแบ่งออกเป็น 3 ระดับได้แก่      – ระดับประถมศึกษา         – ประเภทเดี่ยว         – ประเภทหมู่      – ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวช.)   Continue readingการประกวดร้องเพลงประกอบดนตรีตามเพลง “ด้วยลมหายใจที่ไร้มลทิน”

Posted on

การประกวดวาดภาพศิลปะสะท้อนค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต

การประกวดวาดภาพศิลปะสะท้อนค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต รายละเอียด รางวัล รายละเอียด หลักเกณฑ์การประกวด หัวข้อ “หน้าที่ของเด็กไทย” ผู้เข้าประกวด      ผู้เข้าประกวดแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่      – ระดับปฐมวัย      – ระดับประถมศึกษา      – ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวช.)  การส่งผลงานเข้าประกวด      ระดับปฐมวัย      Continue readingการประกวดวาดภาพศิลปะสะท้อนค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต

Posted on

การประกวดหน้งสั้นสะท้อนค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต

การประกวดหน้งสั้นสะท้อนค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต รายละเอียด รางวัล รายละเอียด หลักเกณฑ์และคุณสมบัติการประกวด     หัวข้อ “ความซื่อสัตย์”  ผู้เข้าประกวด     ผู้เข้าประกวดแบ่งออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่           – ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวช.)          – ระดับอาชีวศึกษา หรือเทียบเท่าContinue readingการประกวดหน้งสั้นสะท้อนค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต

servertogel serverprediksi.com Servertogel, bandar togel dan situs togel terpercaya.