การประกวดจัดทำวิดีทัศน์ สารคดี 10 นาที

 

รายละเอียด


     1. สื่อภาพยนตร์ที่ผลิตต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับการป้องกันและต่อต้านการทุจริต คดโกง การคอร์รัปชัน และมีเนื้อหาสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนเป็นผู้มีความ ซื่อสัตย์ สุจริต เป็นคนดี มีคุณธรรม มีจิตอาสา 
     2. สื่อที่ผลิตต้องทำตามหลักการผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เพื่อเด็กและเยาวชนตามทฤษฎีที่ประกอบด้วย การส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการความรู้เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตประจำวัน การส่งเสริมกระบวนการคิดของสมองและสติปัญญา ความหลากหลายในสังคม (เพศ วัฒนธรรม บุคลิกภาพ) ความมีคุณธรรมและจริยธรรม และการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีในครอบครัว 
     3. ผู้เข้าประกวดอายุไม่เกิน ๒๕ ปีบริบูรณ์ 
     4. ความยาวไม่เกิน 10 นาที
     5. เป็นผลงานที่เกิดจากการสร้างสรรค์ของเด็กและเยาวชนเอง โดยมีครู/อาจารย์หรือผู้ปกครองหรือผู้ชำนาญการผลิตสื่อเป็นที่ปรึกษา 
     6. นักแสดงนำต้องเป็นเด็กและเยาวชน และไม่จำกัดจำนวนผู้แสดง 
     7. บันทึกผลงานลงบนแผ่นวีซีดีเท่านั้น 
     8. นำส่งมายังคณะกรรมการตัดสินภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2550 โดยถือตราประทับไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ 
     9. คณะกรรมการมีสิทธิ์เก็บผลงานไว้ ใช้ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเด็กและเยาวชน โดยมิต้องได้รับอนุญาต แต่ลิขสิทธิ์ในผลงานนั้นยังคงเป็นของผู้สร้างสรรค์ 
     10. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
     11. เกณฑ์การให้คะแนน ประกอบด้วย 
          - ด้านเนื้อหา 30 คะแนน 
          - ด้านความคิดสร้างสรรค์ 20 คะแนน ด้านความถูกต้องตามหลักการผลิตสื่อสร้างสรรค์ภาษา 20 คะแนน 
          - การสร้างความประทับใจและความตระหนักให้สังคม 30 คะแนน - รวม 100 คะแนน

รายชื่อผู้ชนะการประกวด

ระดับอายุ 18 ปี – 25 ปีบริบูรณ์ ในปี 2550 

D12342รางวัลที่ 1 ทุนการศึกษา 30,000 บาท 
     นายสัญญา ซาสุทธิศรี 

D12342รางวัลที่ 2 ทุนการศึกษา 20,000 บาท 
     ศูนย์ข่าวเยาวชนไทย กลุ่มนักเรียนโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 

D12342รางวัลที่ 3 ทุนการศึกษา 10,000 บาท 
      นายมนิตย์ สนับแน่น 

D12342รางวัลชมเชย ทุนการศึกษา 1,000 บาท 
     กลุ่มนักเรียนโรงเรียนสารคามพิทยาคม ชั้น ม.1/1 

D12342รางวัลชมเชย ทุนการศึกษา 1,000 บาท 
      นายวันชัย ประชุมวงศ์


รางวัล

รางวัลที่ 1 ทุนการศึกษา 30,000 บาท 
รางวัลที่ 2 ทุนการศึกษา 20,000 บาท 
รางวัลที่ 3 ทุนการศึกษา 10,000 บาท 
รางวัลชมเชย 2 รางวัล ทุนการศึกษารางวัลละ 5,000 บาท

รางวัลที่ 1 ทุกประเภทจะได้รับโล่เกียรติคุณจาก ฯพณฯ ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรมรองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์