การประกวดร้องเพลงประกอบดนตรี "ลมหายใจไร้มลทิน"

 

รายละเอียด

 

     1. ผู้เข้าประกวดแบ่งออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่ 
          1.1 ระดับอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ 
          1.2 ระดับอายุ 18 ถึง 25 ปีบริบูรณ์ ในปี 2550 
     2. ใช้เนื้อร้อง/ทำนองเพลงตามที่โครงการกำหนดเท่านั้น โดยสามารถดาวน์โหลดที่นี่ 
     3. ห้ามจงใจต่อเติม ตัดทอน หรือทำให้คำร้องหรือทำนองเพลงเปลี่ยนแปลงไปแม้ว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นจะมิได้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบทเพลงก็ตาม 
     4. บันทึกเสียงลงในแผ่นวีซีดีเท่านั้นโดยไม่จำกัดจำนวนผู้ร้อง 
     5. เกณฑ์การให้คะแนน ประกอบด้วย - ด้านทักษะการร้อง/น้ำเสียง 50 คะแนน 
          - ด้านความถูกต้อง 20 คะแนน 
          - ด้านทำนอง/จังหวะ 30 คะแนน
          - รวม 100 คะแนน
     6. นำส่งมายังคณะกรรมการตัดสินภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2550 โดยถือตราประทับไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ 
     7. คณะกรรมการมีสิทธิ์ เก็บผลงานไว้ ใช้ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเด็กและเยาวชน โดยมิต้องได้รับอนุญาต แต่ลิขสิทธิ์ในผลงานนั้นยังคงเป็นของผู้สร้างสรรค์ 
     8. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

รายชื่อผู้ประกวด


ระดับอายุต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์

D12342รางวัลที่ 1 ทุนการศึกษา 10,000 บาท
     ทีม เบญจาคีตศิลป์ ประกอบด้วย 5 คนดังนี้
          ด.ญ.ชญานิศา เสน่ห์ลักษณา
          ด.ญ. อรญา ศิริกุลบดี
          นางสาวธัญชนิต ศรีสมเพ็ชร
          นางสาวปวริศา เชิงรู้
          นางสาวภัสรา ลออเงิน
D12342รางวัลที่ 2 ทุนการศึกษา 7,000 บาท
          ด.ญ. บงกชกร มนตรีวิวัฒน์
D12342รางวัลที่ 3 ทุนการศึกษา 5,000 บาท
          ด.ญ. ภคนันท์ นวมสุคนธ์
D12342รางวัลชมเชย ทุนการศึกษา 1,000 บาท
          นางสาวยุวดี พาบุตตะ
D12342รางวัลชมเชย ทุนการศึกษา 1,000 บาท
          นางสาวธนัชพร สุขเสริม

ระดับอายุ 18 ปี – 25 ปีบริบูรณ์ ในปี 2550 

D12342รางวัลที่ 1 ทุนการศึกษา 15,000 บาท
          นางสาวระพีพร แก้วพลอย
D12342รางวัลที่ 2 ทุนการศึกษา 10,000 บาท
          นางสาวมณีรัตน์ พาบุตตะ
D12342รางวัลที่ 3 ทุนการศึกษา 7,000 บาท
          นางสาวกานต์สินี วงษ์คำจันทร์
D12342รางวัลชมเชย ทุนการศึกษา 3,000 บาท
          นางสาวรัชเกล้า พึ่งย้อย
D12342รางวัลชมเชย ทุนการศึกษา 3,000 บาท
          นางสาวจุรีพร แสนหอม

รางวัล


1. ระดับอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
D12342รางวัลที่ 1 ทุนการศึกษา 10,000 บาท
D12342รางวัลที่ 2 ทุนการศึกษา 7,000 บาท
D12342รางวัลที่ 3 ทุนการศึกษา 5,000 บาท
D12342รางวัลชมเชย 2 รางวัล ทุนการศึกษารางวัลละ 1,000 บาท

2. ระดับอายุ 18 ถึง 25 ปีบริบูรณ์ ในปี 2550 
D12342รางวัลที่ 1 ทุนการศึกษา 15,000 บาท
D12342รางวัลที่ 2 ทุนการศึกษา 10,000 บาท
D12342รางวัลที่ 3 ทุนการศึกษา 7,000 บาท
D12342รางวัลชมเชย 2 รางวัล ทุนการศึกษารางวัลละ 1,000 บาท

รางวัลที่ 1 ทุกประเภทจะได้รับโล่เกียรติคุณจาก ฯพณฯ ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรมรองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์