การประกวดข้อเขียน “เรื่องจริงของความสุจริตที่ฉันรู้”

 

รายละเอียด

 

หลักเกณฑ์การประกวด

   หัวข้อ “เรื่องจริงของความสุจริตที่ฉันรู้”

ผู้เข้าประกวด
   ผู้เข้าประกวดแบ่งออกเป็น 2 ระดับได้แก่
          ระดับอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
          ระดับอายุ 18 ถึง 25 ปีบริบูรณ์ ในปี 2550 

ความยาว
   ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4

พิมพ์
   พิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์แบบอักษร Angsana New ขนาด 16 pt

เกณฑ์การให้คะแนน
   เกณฑ์การให้คะแนน ประกอบด้วย
          ด้านความคิดสร้างสรรค์           60 คะแนน
          ด้านเนื้อหา                       20 คะแนน
          ด้านความถูกต้องตามหลักภาษา    20 คะแนน
          รวม                            100 คะแนน

ส่งผลงาน
   นำส่งมายังคณะกรรมการตัดสินภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2550

   โดยถือตราประทับไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ

กรรมสิทธิ์
   คณะกรรมการมีสิทธิ์เก็บผลงานไว้ ใช้ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเด็กและเยาวชน โดยมิต้องได้รับอนุญาต แต่ลิขสิทธิ์ในผลงานนั้นยังคงเป็นของผู้สร้างสรรค์

ผลการตัดสิน
   ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

รายชื่อผู้ชนะการประกวด


ระดับอายุต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์                                              
D12342รางวัลที่ 1 ทุนการศึกษา 10,000 บาท
     ด.ญ.วนิดา ผิวฝ้าย                                                                    
D12342รางวัลที่ 2 ทุนการศึกษา 7,000 บาท                                    
     นางสาวเกศรินทร์ ไชโยธา                                                            
D12342รางวัลที่ 3 ทุนการศึกษา 5,000 บาท                                     
     นางสาววาสนา ต้นบุญ                                                                  
D12342รางวัลชมเชย ทุนการศึกษา 1,000 บาท                                  
     ด.ญ. นภัสกร กลีบแก้ว                                                                
D12342รางวัลชมเชย ทุนการศึกษา 1,000 บาท                                  
     ด.ญ. พรรณปพร จิตจำรูญโชคไชย                                                   

ระดับอายุ 18 ปี – 25 ปีบริบูรณ์ ในปี 2550
D12342รางวัลที่ 1 ทุนการศึกษา 15,000 บาท
     นางสาวสมหมาย ลาขุมเหล็ก
D12342รางวัลที่ 2 ทุนการศึกษา 10,000 บาท
     นางสาววิชุดา ไชยวงศ์
D12342รางวัลที่ 3 ทุนการศึกษา 7,000 บาท
     นายชาตรี สร้อยเพชร
D12342รางวัลชมเชย ทุนการศึกษา 3,000 บาท
     นายกฤษฎา แก้วเกลี้ยง
D12342รางวัลชมเชย ทุนการศึกษา 3,000 บาท
     นางสาวฐิติภา อรัญศีรี

รางวัล


1. ระดับอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
D12342รางวัลที่ 1 ทุนการศึกษา 10,000 บาท
D12342รางวัลที่ 2 ทุนการศึกษา 7,000 บาท
D12342รางวัลที่ 3 ทุนการศึกษา 5,000 บาท
D12342รางวัลชมเชย 2 รางวัล ทุนการศึกษารางวัลละ 1,000 บาท

2. ระดับอายุ 18 ถึง 25 ปีบริบูรณ์ ในปี 2550 
D12342รางวัลที่ 1 ทุนการศึกษา 15,000 บาท
D12342รางวัลที่ 2 ทุนการศึกษา 10,000 บาท
D12342รางวัลที่ 3 ทุนการศึกษา 7,000 บาท
D12342รางวัลชมเชย 2 รางวัล ทุนการศึกษารางวัลละ 1,000 บาท

รางวัลที่ 1 ทุกประเภทจะได้รับโล่เกียรติคุณจาก ฯพณฯ ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรมรองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์