การประกวดคัดลายมือตามคำร้องเพลง "ลมหายใจไร้มลทิน"

 

รายละเอียด


หลักเกณฑ์การประกวด
ผู้เข้าประกวด
     ผู้เข้าประกวดแบ่งออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่
     - ระดับประถมศึกษา
     - ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า

รูปแบบการคัดลายมือ
     คัดตัวบรรจงเต็มบรรทัด 1 จบ เขียนด้วยดินสอ หรือเขียนด้วยปากกาบนกระดาษมีเส้นโดยใช้ตัวอักษรหัวกลมตัวมนของกรมวิชาการ (เป็นแบบบังคับ)

ใช้คำร้องเพลง “ลมหายใจไร้มลทิน”
     หนึ่งลมหายใจ ของเราคือพลัง
     เป็นแรงผลักดัน เมืองไทยให้พัฒนา
     เอื้อสังคมไทย ก้าวสู่จุดหมายข้างหน้า
     พลังเจิดจ้า คือลมหายใจหลายล้านรวมกัน
     ลมหายใจเรา แสนบริสุทธิ์สดใส
     เราไม่ยอมให้ ลมหายใจมีมลทิน
     ไม่ทุจริต ไม่คิดคดโกงแผ่นดิน
     หลีกคิดหลีกทำให้สิ้น หลีกสร้างมลทินให้ลมหายใจ
     ซื่อสัตย์สุจริต เราอุทิศเป็นชาติพลี
     ซื่อสัตย์สุจริต เพื่อลมหายใจไร้มลทิน

     สามารถดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ www.lomhaijai.org หรือ www.opp.go.th หรือ www.oppy.opp.go.th

เกณฑ์การให้คะแนน
     ความสวยงาม ( 50 คะแนน ) ให้คะแนน ดังนี้
     ขนาดตัวอักษรได้สัดส่วน                               15 คะแนน
     สะอาด เป็นระเบียบ ไม่มีรอยขูดลบ                       15 คะแนน
     เส้นตัวอักษรเรียบ สม่ำเสมอ 10 ระยะห่างตัวอักษร        10 คะแนน
     ความถูกต้อง ( 50 คะแนน ) ให้คะแนนดังนี้
     เขียนสะกดคำถูกต้อง                                  20 คะแนน
     วางสระ พยัญชนะและวรรณยุกต์ถูกต้อง                20 คะแนน
     เว้นวรรคถูกต้อง                                      10 คะแนน
     รวม                                                100 คะแนน
     ผิด 1 แห่ง หัก 1 คะแนน

ส่งผลงาน
     ผู้เข้าประกวดต้องส่งผลงานไปยังคณะกรรมการตัดสินภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2554 
     โดยถือตราประทับไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ

กรรมสิทธิ์
     คณะกรรมการมีสิทธิ์เก็บผลงานไว้ใช้ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานเพื่อประโยชน์ในการ พัฒนาเด็กและเยาวชนโดยมิต้องได้รับอนุญาต แต่ลิขสิทธิ์ในผลงานนั้นยังคงเป็นของผู้สร้างสรรค์

ผลการตัดสิน
     ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

รายชื่อผู้ชนะการประกวด


ระดับประถมศึกษา
D12342รางวัลที่ 1 ทุนการศึกษา 8,000 บาท
     เด็กหญิงจิตตินันท์ นิลดำ
D12342รางวัลที่ 2 ทุนการศึกษา 5,000 บาท
     เด็กหญิงปัณฑิตา ชะเอมสินธิ์
D12342รางวัลที่ 3 ทุนการศึกษา 3,000 บาท
     เด็กหญิงพัชรา ผิวพรรณ์
D12342รางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ 1,000 บาท
     เด็กชายชานนท์ ลาภหลาย เด็กหญิงสรารัตน์ เกิดผล

ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า
D12342รางวัลที่ 1 ทุนการศึกษา 9,000 บาท
     นางสาวจรัญญาณี มิ่งละกุล
D12342รางวัลที่ 2 ทุนการศึกษา 6,000 บาท
     นางสาวณัฐธิชา ทรัพย์เจริญพร
D12342รางวัลที่ 3 ทุนการศึกษา 4,000 บาท
     เด็กหญิงวาสินี ปราบชนะ
D12342รางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ 1,000 บาท
     นางสาวกาญจนา เกิดสุข นายแมน คล้ายสุวรรณ

รางวัล


ระดับประถมศึกษา
D12342รางวัลที่ 1 ทุนการศึกษา 8,000 บาท
D12342รางวัลที่ 2 ทุนการศึกษา 5,000 บาท
D12342รางวัลที่ 3 ทุนการศึกษา 3,000 บาท
D12342รางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ 1,000 บาท

ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า
D12342รางวัลที่ 1 ทุนการศึกษา 9,000 บาท
D12342รางวัลที่ 2 ทุนการศึกษา 6,000 บาท
D12342รางวัลที่ 3 ทุนการศึกษา 4,000 บาท
D12342รางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ 1,000 บาท

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1-2 ทุกประเภทจะได้รับโล่เกียรติคุณจาก ฯพณฯ พลเอก พิจิตร กุลละวณิชย์ องคมนตรี และสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท.) ร่วมกับ บริษัท สื่อสากล จำกัด