การประกวดเรียงฯ หัวข้อ "ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณสมบัติของเด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่"

 

รายละเอียด


หัวข้อ
     "ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณสมบัติของเด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่"  

ผู้เข้าประกวดแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่
     - ระดับประถมศึกษา
     - ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวช.)
     - ระดับอาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวส.) และอุดมศึกษา