การประกวดกิจกรรมรณรงค์เสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต

 

รายละเอียด


หลักเกณฑ์การประกวด
ผู้เข้าประกวด
     ผู้เข้าประกวด แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่
     - สถาบันการศึกษา โดยไม่มีการแบ่งระดับ
     - เครือข่ายเด็กและเยาวชนอื่น ๆ

กิจกรรมรณรงค์ต้องประกอบ ด้วยรายละเอียดดังนี้
     น้อมนำพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งได้พระราชทานไว้ เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2496 ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ความว่า

     “ ... ข้าพเจ้าขอให้ท่านทั้งหลายจงมั่นอยู่ในความซื่อสัตย์สุจริต ถือเอาประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง เพราะคุณธรรมอันนี้เป็นมูลฐานอันสำคัญที่จะยังความเจริญ และความเป็นปึกแผ่นแก่สังคม เป็นบ่อเกิดแห่งความสามัคคี กลมเกลียว ความซื่อสัตย์ ที่ว่านี้หมายถึง ความสุจริต ซื่อตรงต่อหน้าที่การงาน ต่อตนเอง และต่อผู้อื่นที่เกี่ยวข้อง มีเจตนาบริสุทธิ์ ไม่เอารัดเอาเปรียบ สำหรับท่านที่ใช้วิชากฎหมาย ย่อมกินความถึงการ รักษาความเป็นธรรม ไม่บิดเบือนความหมายของตัวบทกฎหมาย เพื่อประโยชน์ ของตนเอง ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตจะเป็นเสมือนหนึ่งเกราะคุ้มภัยแก่ท่านตลอดไป ดังบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ว่า สุจริตคือเกราะบัง สาตรพ้อง ...”

     มาเป็นแนวทางกำหนดความหมายของ “ความซื่อสัตย์สุจริต” และการจัดกิจกรรมรณรงค์เสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต การค้นคว้าพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานในวาระอื่น ๆ เพิ่มเติม แล้วนำมาประกอบการกำหนดความหมายและแนวทางของการรณรงค์สร้างเสริมค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต จะช่วยเสริมสร้างให้การรณรงค์สามารถครอบคลุมทุกๆ ความหมายของ “ความซื่อสัตย์สุจริต” ตามที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระราชทานให้ไว้

     นำแนวทางในโครงการ “ลมหายใจไร้มลทิน” “จะคิด ทำ สอนอย่างไร” เพื่อเสริมสร้าง ค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต มาช่วยสร้างสรรค์กิจกรรมให้มีความหลากหลาย และเป็นรูปธรรม สามารถนำมาใช้ช่วยรณรงค์เสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริตในหมู่เยาวชนในโรงเรียน สถาบัน หรือหน่วยงาน อย่างมีประสิทธิภาพ มีความต่อเนื่อง ไม่ใช่เป็นการรณรงค์ชั่วครั้งชั่วคราว

     นำบทเพลง และความหมายของเนื้อเพลง “ลมหายใจไร้มลทิน” และเพลง “ด้วยลมหายใจที่ไร้มลทิน” ไปใช้เป็นประโยชน์ในการรณรงค์โดยเน้นให้เยาวชนเข้าใจในสาระของเพลง และนำไปเป็นแนวทางปฏิบัติในชีวิตประจำวัน เป็นค่านิยมประจำตน และหมู่คณะของตน

     ผู้นำองค์กร ผู้อำนวยการ ผู้บริหาร หรือที่เรียกเป็นอย่างอื่นแต่มีความหมายเช่นว่านี้ ควรกำหนดให้การจัดการเรียนการสอนประจำแต่ละวิชามีแผนการเรียนการสอนที่บรรจุความซื่อสัตย์สุจริตอยู่ในเนื้อหาสาระของแต่ละวิชา ยกขึ้นเป็นประเด็นในการเรียนการสอน สร้างความเข้าใจให้เกิดขึ้นอย่างถ่องแท้ว่า ในการดำเนินชีวิตเมื่อต้องใช้หลักวิชาที่ได้เรียนไปประยุกต์ใช้แล้วนั้น หากมีส่วนใดส่วนหนึ่งเป็นองค์ประกอบของความไม่สุจริตแล้ว ย่อมเกิดผลเสียทั้งแก่ตนเองและส่วนรวม การเรียนรู้ที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นองค์ประกอบสำคัญในการปฏิบัติ เมื่อได้เรียนรู้ เข้าใจและปฏิบัติอยู่เป็นประจำก็จะสามารถช่วยเสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริตให้เกิดขึ้นในชีวิต เป็นประโยชน์กับผู้เรียนและสังคมสืบไปได้อย่างเป็นรูปธรรม

     เป็นกิจกรรมรณรงค์สร้างเสริมค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริตที่ปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่อง ในองค์กร หากมีหลายกิจกรรม แต่ละกิจกรรมต้องเกื้อหนุนการเสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริตไปในทิศทางเดียวกัน

     ดำเนินกิจกรรมตามแนวทาง “เศรษฐกิจพอเพียง” ไม่เป็นภาระกับผู้ใดรวมถึงตนเองสามารถแสดงให้เห็นได้ชัดว่าการเสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริตในหมู่เยาวชนเป็นกิจกรรมกล่อมเกลาจิตใจและสร้างนิสัยที่ดี ไม่ใช่การสร้างวัตถุ อาศัยการเรียนรู้ การอบรม สั่งสอน การทำความเข้าใจ การปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดี และการนำมาประยุกต์ปฏิบัติ ในวิถีชีวิตโดยไม่มีวัตถุต่าง ๆ มาเป็นอุปสรรคในการที่ต่างจะมีค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริตของตนเอง

     เด็ก/เยาวชน/ครู - อาจารย์/ผู้บริหารสถานศึกษา/ผู้นำชุมชน/ประชาชน และเครือข่าย ต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมรณรงค์ สามารถนำสู่การปฏิบัติในหมู่เยาวชนอย่างเป็นรูปธรรม

     มีการติดตามประเมินผล และปรับปรุงกิจกรรมให้สามารถเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง

การจัดทำรายงาน ผลการดำเนินงาน
     จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน/กิจกรรม นำเสนอคณะกรรมการของสถาบัน/หน่วยงาน โดยมีคณะกรรมการที่รับผิดชอบโครงการ และผู้บริหารสูงสุดของสถาบัน/หน่วยงานนั้น ๆ เป็นผู้รับรองความถูกต้องของรายงานก่อนส่งรายงานให้แก่คณะกรรมการตัดสิน

เกณฑ์การให้คะแนน
     การจัดกิจกรรมถูกต้องตามกติกาตามเงื่อนไขข้างต้น            40 คะแนน
     แนวคิดสร้างสรรค์ในการจัดกิจกรรม                          30 คะแนน
     คุณภาพของการเสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต       30 คะแนน
     ในผู้เข้าร่วมกิจกรรม / ผู้มีส่วนร่วมในกิจกรรม
     รวม                                                      100 คะแนน

ส่งผลงาน
     ผู้เข้าประกวดต้องสรุปรายงาน กิจกรรม และ/หรือ วีดีทัศน์/ภาพนิ่งของกิจกรรม ส่งไปยังคณะกรรมการตัดสิน ภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2557 
     โดยถือวันที่ลงรับเอกสารหรือตราประทับไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ

คณะกรรมการ
     คณะกรรมการสงวนสิทธิ์ที่จะเข้าชมการจัดกิจกรรมรณรงค์ ณ สถาบันการศึกษา ที่เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ เสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต ในขณะที่จัดกิจกรรมอยู่

ผลการตัดสิน
     ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด คณะกรรมการสงวนสิทธิ์ที่จะเข้าชมการจัดกิจกรรม ณ สถาบันหรือหน่วยงาน ในขณะที่จัดกิจกรรมอยู่

** สำหรับกิจกรรมที่ 5 การประกวดกิจกรรมรณรงค์เสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต โรงเรียน / สถาบันการศึกษา / วิทยาลัย / มหาวิทยาลัย ทุกแห่งที่เข้าร่วมประกวด แต่ไม่ได้รับรางวัล จะได้รับเกียรติบัตรของโครงการ “ลมหายใจไร้มลทิน” จากสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท.) ร่วมกับ บริษัท สื่อสากล จำกัด

รางวัล


รางวัลในการประกวด
D12342รางวัลที่ 1 ทุนการศึกษา 30,000 บาท
D12342รางวัลที่ 2 ทุนการศึกษา 15,000 บาท
D12342รางวัลที่ 3 ทุนการศึกษา 10,000 บาท
D12342รางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1-3 ทุกประเภทจะได้รับโล่เกียรติคุณจาก ฯพณฯ พลเอก พิจิตร กุลละวณิชย์ องคมนตรี และสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท.) ร่วมกับ บริษัท สื่อสากล จำกัด

*** ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและเนื้อร้อง ทำนอง และดูรายละเอียดได้จากเว็บไซต์ www.lomhaijai.org หรือ www.opp.go.th หรือ www.oppy.opp.go.th

**** ประกาศผลการประกวดทางเว็บไซต์ www.lomhaijai.org หรือ www.opp.go.th หรือ www.oppy.opp.go.th