การประกวดต้นฉบับนิทานสะท้อนความซื่อสัตย์สุจริตสำหรับเด็กและเยาวชน

 

รายละเอียด


หลักเกณฑ์การประกวด
     หัวข้อ "ความซื่อสัตย์"

ผู้เข้าประกวด
     ผู้เข้าประกวดกำลังศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

ผลงาน
     ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นนิทานที่มีเนื้อหาสาระสะท้อนความซื่อสัตย์สุจริต ไม่กำหนดรูปแบบโครงเรื่องสามารถเป็นเรื่องจากจินตนาการ หรือจากเหตุการณ์จริง

การส่งผลงาน
     ผู้เข้าประกวดจะต้องส่งผลงานพร้อมใบสมัคร ดังนี้

     พิมพ์ต้นฉบับนิทานด้วยคอมพิวเตอร์เท่านั้น แบบอักษร Angsana New ขนาด 16 Point มีความยาวไม่ต่ำกว่า 1 หน้า แต่ไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4

     เล่านิทานจากต้นฉบับผลงานของตนเอง บันทึกลงแผ่น CD ใช้เสียงจริงและ ภาษาท่าทาง (ห้ามใช้อุปกรณ์ประกอบการเล่า) โดยเน้นลีลาการเล่า และน้ำเสียง ที่เหมาะสมกับเนื้อเรื่อง (ความยาว 3-5 นาที) อาจเล่าเดี่ยว เล่าคู่ หรือเล่าเป็นกลุ่ม สามารถส่งเป็นผลงานเดี่ยว หรือกลุ่ม (กลุ่มละไม่เกิน 2 คน) มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้า ประกวดได้ 1 ประเภทเท่านั้น

เกณฑ์การให้คะแนน
     ด้านเนื้อหา                       60 คะแนน
     ด้านความคิดสร้างสรรค์           20 คะแนน
     ด้านความถูกต้องตามหลักภาษา    20 คะแนน
     รวม                            100 คะแนน

ส่งผลงาน
     ผู้เข้าประกวดต้องสรุปรายงาน กิจกรรม และ/หรือ วีดีทัศน์/ภาพนิ่งของกิจกรรม ส่งไปยังคณะกรรมการตัดสิน
     ภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2557 โดยถือวันที่ลงรับเอกสารหรือตราประทับไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ

คณะกรรมการ
     คณะกรรมการสงวนสิทธิ์ที่จะเข้าชมการจัดกิจกรรมรณรงค์ ณ สถาบันการศึกษา ที่เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ เสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต ในขณะที่จัดกิจกรรมอยู่

ผลงาน
     ต้องเป็นผลงานที่จัดทำขึ้นมาใหม่ ที่เกิดจากความคิดของผู้ส่งผลงานเอง เพื่อส่งเข้าประกวด ในกิจกรรมนี้เท่านั้น ไม่มีลิขสิทธิ์ของโครงการอื่นและมิได้ลอกเลียนดัดแปลง จากผู้อื่น รวมทั้งไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดที่อื่นมาก่อน

ผลการตัดสิน
     ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

รางวัล


รางวัลในการประกวด
D12342รางวัลที่ 1 ทุนการศึกษา 8,000 บาท
D12342รางวัลที่ 2 ทุนการศึกษา 5,000 บาท
D12342รางวัลที่ 3 ทุนการศึกษา 3,000 บาท
D12342รางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ 1,500 บาท