การประกวดวาดภาพศิลปะสะท้อนความซื่อสัตย์สุจริต

 

รายละเอียด


หลักเกณฑ์การประกวด
ผู้เข้าประกวด
     ผู้เข้าประกวดแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่
     - ระดับปฐมวัย
     - ระดับประถมศึกษา
     - ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวช.)

การส่งผลงานเข้าประกวด
     ระดับปฐมวัย
     หัวข้อเรื่อง “ร่วมใจไปสู่ประชาคมอาเซียน”
     ขนาดของภาพ 30 x 45 ซม.
     การใช้สี สีชอล์ก, สีน้ำ, สีโปสเตอร์ (ไม่จำกัดเทคนิคและวิธีการ)
     เกณฑ์ในการพิจารณา ประกอบด้วย
     ความคิดสร้างสรรค์          30 คะแนน 
     ถ่ายทอดเรื่องราวเหมาะสม    20 คะแนน 
     การใช้สีและเทคนิค            20 คะแนน 
     การจัดภาพ                 20 คะแนน 
     ความสมบูรณ์ของภาพ       10 คะแนน
     รวม                       100 คะแนน 

     ระดับประถมศึกษา
     หัวข้อเรื่อง “เด็กและเยาวชนก้าวไกลไปสู่ประชาคมอาเซียนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต”
     ขนาดของภาพ 30 x 45 ซม.
     การใช้สี สีชอล์ก, สีน้ำ, สีโปสเตอร์ (ไม่จำกัดเทคนิคและวิธีการ)
     เกณฑ์ในการพิจารณา ประกอบด้วย
     ความคิดสร้างสรรค์          30 คะแนน 
     ถ่ายทอดเรื่องราวเหมาะสม    20 คะแนน 
     การใช้สีและเทคนิค            20 คะแนน 
     การจัดภาพ                 20 คะแนน 
     ความสมบูรณ์ของภาพ       10 คะแนน
     รวม                       100 คะแนน 

     ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า
     หัวข้อเรื่อง “เด็กและเยาวชนก้าวไกลไปสู่ประชาคมอาเซียนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต”
     ขนาดของภาพ 45 x 60 ซม.
     การใช้สี สีชอล์ก, สีน้ำ, สีโปสเตอร์ (ไม่จำกัดเทคนิคและวิธีการ)
     เกณฑ์ในการพิจารณา ประกอบด้วย
     ความคิดสร้างสรรค์          30 คะแนน
     ถ่ายทอดเรื่องราวเหมาะสม    20 คะแนน
     การใช้สีและเทคนิค            20 คะแนน
     การจัดภาพ                 20 คะแนน
     ความสมบูรณ์ของภาพ       10 คะแนน
     รวม                       100 คะแนน

ส่งผลงาน
     ผู้เข้าประกวดต้องส่งผลงานไปยังคณะกรรมการตัดสินภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2557 
     โดยถือตราประทับไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ

ผลงาน
     ต้องเป็นผลงานที่จัดทำขึ้นมาใหม่ เพื่อส่งเข้าประกวดในกิจกรรมนี้เท่านั้น

ข้อห้าม
     ผู้ส่งผลงานต้องไม่คัดลอกภาพหรือเลียนแบบผลงานของบุคคลอื่น หากปรากฏภายหลังว่าผลงาน ที่คณะกรรมการตัดสินให้ได้รับรางวัลเป็นการคัดลอกหรือเลียนแบบจากผลงานของ บุคคลอื่น คณะกรรมการมีสิทธิ์เพิกถอนรางวัลนั้น ๆ

กรรมสิทธิ์
     คณะกรรมการมีสิทธิ์เก็บผลงานไว้ใช้ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานเพื่อประโยชน์ ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนโดยมิต้องได้รับอนุญาต แต่ลิขสิทธิ์ในผลงานนั้นยังคงเป็น ของผู้สร้างสรรค์

ผลการตัดสิน
     ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

รางวัล


ระดับปฐมวัย
D12342รางวัลที่ 1 ทุนการศึกษา 5,000 บาท
D12342รางวัลที่ 2 ทุนการศึกษา 3,000 บาท
D12342รางวัลที่ 3 ทุนการศึกษา 2,000 บาท
D12342รางวัลชมเชย 5 รางวัล รางวัลละ 1,500 บาท

ระดับประถมศึกษา
D12342รางวัลที่ 1 ทุนการศึกษา 8,000 บาท
D12342รางวัลที่ 2 ทุนการศึกษา 5,000 บาท
D12342รางวัลที่ 3 ทุนการศึกษา 3,000 บาท
D12342รางวัลชมเชย 5 รางวัล รางวัลละ 1,500 บาท

ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวช.)
D12342รางวัลที่ 1 ทุนการศึกษา 9,000 บาท
D12342รางวัลที่ 2 ทุนการศึกษา 6,000 บาท
D12342รางวัลที่ 3 ทุนการศึกษา 4,000 บาท
D12342รางวัลชมเชย 5 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1-3 ทุกประเภทจะได้รับโล่เกียรติคุณจาก ฯพณฯ พลเอก พิจิตร กุลละวณิชย์ องคมนตรี และสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท.) ร่วมกับ บริษัท สื่อสากล จำกัด