การประกวดร้องเพลงประกอบดนตรีตามเพลง “ลมหายใจไร้มลทิน” และเพลง “ด้วยลมหายใจที่ไร้มลทิน”

 

รายละเอียด


หลักเกณฑ์การประกวด
ผู้เข้าประกวด
     ผู้เข้าประกวดแบ่งออกเป็น 3 ระดับได้แก่
     - ระดับประถมศึกษา (เพลง “ลมหายใจไร้มลทิน”)
     - ประเภทเดี่ยว
     - ประเภทหมู่
     - ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวช.) (เพลง “ด้วยลมหายใจที่ไร้มลทิน”)
     - ประเภทเดี่ยว
     - ประเภทหมู่
     - ระดับอาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวส.) และอุดมศึกษา (เพลง “ด้วยลมหายใจที่ไร้มลทิน”)
     - ประเภทเดี่ยว

     การส่งผลงานเข้าประกวดร้องเพลงประกอบดนตรีตามเพลง “ลมหายใจไร้มลทิน”
     - ระดับประถมศึกษา
     - ประเภทเดี่ยว
     - ประเภทหมู่
     ใช้เนื้อร้อง/เพลง “ลมหายใจไร้มลทิน” ตามที่โครงการกำหนดเท่านั้น ผู้เข้าประกวดสามารถเลือกใช้ Backing Track ที่มีให้เท่านั้น ห้ามเปลี่ยนแปลงเนื้อร้อง โดยสามารถดาวน์โหลด จากเว็บไซต์ www.lomhaijai.org หรือ www.opp.go.th หรือ www.oppy.opp.go.th และต้องเป็น Backing Track สำหรับการประกวดในปี 2557 เท่านั้น

     การส่งผลงานเข้าประกวดร้องเพลงประกอบดนตรีตามเพลง “ด้วยลมหายใจที่ไร้มลทิน”
     - ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวช.)
     - ประเภทเดี่ยว
     - ประเภทหมู่
     - ระดับอาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวส.) และอุดมศึกษา
     - ประเภทเดี่ยว
     ใช้เนื้อร้อง/เพลง “ด้วยลมหายใจที่ไร้มลทิน” ตามที่โครงการกำหนดเท่านั้น ผู้เข้าประกวดสามารถเลือกใช้ Backing Track ที่มีให้เท่านั้น ห้ามเปลี่ยนแปลงเนื้อร้อง โดยสามารถดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ www.lomhaijai.org หรือ www.opp.go.th หรือ www.oppy.opp.go.th และต้องเป็น Backing Track สำหรับการประกวดในปี 2557 เท่านั้น

ข้อห้าม
     ห้ามต่อเติม ตัดทอน หรือทำให้คำร้องของเพลงเปลี่ยนแปลงไป แม้ว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นจะมิได้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บทเพลงก็ตาม การบันทึกเสียง บันทึกเสียงลงในแผ่นซีดีเท่านั้น (จำนวนผู้ร้องตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป กรณีขับร้องประเภทหมู่)

เกณฑ์การให้คะแนน
     เกณฑ์การให้คะแนน ประกอบด้วย
     ด้านทักษะการร้อง / น้ำเสียง    50 คะแนน
     ด้านความถูกต้องของคำร้อง    20 คะแนน
     ด้านทำนอง / จังหวะ           30 คะแนน
     รวม                         100 คะแนน

ส่งผลงาน
     ผู้เข้าประกวดต้องส่งผลงานไปยังคณะกรรมการตัดสินภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2557 
     โดยถือ ตราประทับไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ

กรรมสิทธิ์
     คณะกรรมการมีสิทธิ์เก็บผลงานไว้ใช้ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานเพื่อประโยชน์ในการ พัฒนาเด็กและเยาวชนโดยมิต้องได้รับอนุญาต แต่ลิขสิทธิ์ในผลงานนั้นยังคงเป็นของผู้สร้างสรรค์

การประกวด
     การประกวดประเภทหมู่ หากมีผู้ส่งผลงานน้อยกว่า 5 ทีม คณะกรรมการจะไม่มีการพิจาณารางวัล 

ผ่านการคัดเลือก 
     ผู้เข้าประกวดที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการ จะต้องเข้ามาร้องเพลงที่ส่งประกวด ต่อหน้าคณะกรรมการ ในระหว่างการตัดสิน 

ผลการตัดสิน
     ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

รางวัล


ระดับประถมศึกษา ประเภทเดี่ยว
D12342รางวัลที่ 1 ทุนการศึกษา 8,000 บาท
D12342รางวัลที่ 2 ทุนการศึกษา 5,000 บาท
D12342รางวัลที่ 3 ทุนการศึกษา 3,000 บาท
D12342รางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ 1,500 บาท

ประเภทหมู่
D12342รางวัลที่ 1 ทุนการศึกษา 8,000 บาท
D12342รางวัลที่ 2 ทุนการศึกษา 5,000 บาท
D12342รางวัลที่ 3 ทุนการศึกษา 3,000 บาท
D12342รางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ 1,500 บาท

ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวช.) ประเภทเดี่ยว
D12342รางวัลที่ 1 ทุนการศึกษา 9,000 บาท
D12342รางวัลที่ 2 ทุนการศึกษา 6,000 บาท
D12342รางวัลที่ 3 ทุนการศึกษา 4,000 บาท
D12342รางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ 1,500 บาท

ประเภทหมู่
D12342รางวัลที่ 1 ทุนการศึกษา 9,000 บาท
D12342รางวัลที่ 2 ทุนการศึกษา 6,000 บาท
D12342รางวัลที่ 3 ทุนการศึกษา 4,000 บาท
D12342รางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ 1,500 บาท

ระดับอาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวส.) และอุดมศึกษา
D12342รางวัลที่ 1 ทุนการศึกษา 10,000 บาท
D12342รางวัลที่ 2 ทุนการศึกษา 7,000 บาท
D12342รางวัลที่ 3 ทุนการศึกษา 5,000 บาท
D12342รางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1-3 ทุกประเภทจะได้รับโล่เกียรติคุณจาก ฯพณฯ พลเอก พิจิตร กุลละวณิชย์ องคมนตรี และสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท.) ร่วมกับ บริษัท สื่อสากล จำกัด