การประกวดเรียงความฯ หัวข้อ “เด็กและเยาวชนก้าวไกลไปสู่ประชาคมอาเซียนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต”

 

รายละเอียด


หลักเกณฑ์การประกวด
     หัวข้อ “เด็กและเยาวชนก้าวไกลไปสู่ประชาคมอาเซียนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต”

ผู้เข้าประกวด
     ผู้เข้าประกวดแบ่งออกเป็น 3 ระดับได้แก่
     - ระดับประถมศึกษา
     - ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวช.)
     - ระดับอาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวส.) และอุดมศึกษา

ความยาว
     ความยาว 1 หน้ากระดาษ A4 

พิมพ์
     พิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ แบบอักษร Angsana New ขนาด 16 Point

เกณฑ์การให้คะแนน
     เกณฑ์การให้คะแนน ประกอบด้วย
     ด้านเนื้อหา                         60 คะแนน
     ด้านความคิดสร้างสรรค์             20 คะแนน
     ด้านความถูกต้องตามหลักภาษา      20 คะแนน
     รวม                              100 คะแนน

ส่งผลงาน
     ผู้เข้าประกวดต้องส่งผลงานพร้อมใบสมัครไปยัง บริษัท สื่อสากล จำกัด ภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2557 
     โดยถือตราประทับไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ

กรรมสิทธิ์
     คณะกรรมการมีสิทธิ์เก็บผลงานไว้ใช้ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงาน เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนโดยมิต้องได้รับอนุญาต แต่ลิขสิทธิ์ในผลงานนั้นยังคงเป็นของผู้สร้างสรรค์

ผลงาน
     ต้องเป็นผลงานที่จัดทำขึ้นมาใหม่ เพื่อส่งเข้าประกวดในกิจกรรมนี้เท่านั้น

ผลการตัดสิน
     ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

รางวัล


ระดับประถมศึกษา
D12342รางวัลที่ 1 ทุนการศึกษา 8,000 บาท
D12342รางวัลที่ 2 ทุนการศึกษา 5,000 บาท
D12342รางวัลที่ 3 ทุนการศึกษา 3,000 บาท
D12342รางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ 1,500 บาท

ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวช.)
D12342รางวัลที่ 1 ทุนการศึกษา 9,000 บาท
D12342รางวัลที่ 2 ทุนการศึกษา 6,000 บาท
D12342รางวัลที่ 3 ทุนการศึกษา 4,000 บาท
D12342รางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ 1,500 บาท

ระดับอาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวส.) และอุดมศึกษา
D12342รางวัลที่ 1 ทุนการศึกษา 10,000 บาท
D12342รางวัลที่ 2 ทุนการศึกษา 7,000 บาท
D12342รางวัลที่ 3 ทุนการศึกษา 5,000 บาท
D12342รางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1-3 ทุกประเภทจะได้รับโล่เกียรติคุณจาก ฯพณฯ พลเอก พิจิตร กุลละวณิชย์ องคมนตรี และสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท.) ร่วมกับ บริษัท สื่อสากล จำกัด