การประกวดเรียงความฯ หัวข้อ “ความซื่อสัตย์สุจริตพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนไทย”

 

รายละเอียด

 

หัวข้อ  “ความซื่อสัตย์สุจริตพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนไทย”

ผู้ชนะเลิศ
     · ระดับประถมศึกษา ได้แก่

       เด็กหญิงอรพินท์ กีบขุนทด โรงเรียนบ้านวังโป่ง จ.นครราชสีมา

     · ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวช.) ได้แก่

       นายศุภวิชญ์ มูลชนะ โรงเรียนวังเหนือวิทยา จ.ลำปาง

     · ระดับอาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวส.)และอุดมศึกษา ได้แก่

       นางสาววิภาวี สิเนหะวัฒนะ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น