การประกวดกิจกรรมรณรงค์เสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต

 

รายละเอียด

 

กิจกรรม 

     รณรงค์เสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต

     · รางวัลชนะเลิศ ประเภทสถาบันการศึกษา โดยไม่มีการแบ่งระดับ ได้แก่
       โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต จ.ปทุมธานี

หมายเหตุ : ผลการประกวดทั้งหมดสามารถดูได้ที่ www.lomhaijai.org หรือ www.dcy.go.th