ประกวดวาดภาพศิลปะสะท้อนค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต

 

รายละเอียด

 

ประกวดวาดภาพศิลปะสะท้อนค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต

หัวข้อ “เด็กดี”

รางวัลชนะเลิศ
     · ระดับปฐมวัย ได้แก่
       เด็กหญิงธนัญชนก รูปสม โรงเรียนอุดมวิทยา จ.ราชบุรี

หัวข้อ “เด็กดีมีความซื่อสัตย์”

รางวัลชนะเลิศ
     · ระดับประถมศึกษา ได้แก่
       เด็กหญิงกัญญาพัชร ช้างเจริญ โรงเรียนวัดบางสะแกใน จ.กรุงเทพฯ

หัวข้อ “ความซื่อสัตย์เป็นคุณสมบัติของเด็กดี”

รางวัลชนะเลิศ
     · ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวช.) ได้แก่
       นางสาวแพรวพรรณ ล้วนศิริ โรงเรียนดาราสมุทร จ.ชลบุรี

รายชื่อผู้ชนะวาดภาพ

ระดับปฐมวัย หัวข้อ“เด็กดี”

รางวัลชมเชย 5 รางวัล
D12342เด็กชายณชพล ดีสัน ชั้นอนุบาล ๒ โรงเรียนวัดบ่อมะกรูด จ.ราชบุรี----ครูมารับแทน
D12342เด็กหญิงอุษามณี สุทธิสาด ชั้นอนุบาล ๓ โรงเรียนวัดบ่อมะกรูด จ.ราชบุรี----ครูมารับแทน
D12342เด็กหญิงพัณภัช โฉมวิโล ชั้นอนุบาล ๒ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จ.เชียงใหม่
D12342เด็กหญิงชนิตา พฤกษ์ชินวร ชั้นอนุบาล ๒ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จ.เชียงใหม่
D12342เด็กหญิงบุญญาภา จิรพิสุทธิกุล ชั้นอนุบาล ๓ โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา จ.ภูเก็ต

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

D12342เด็กหญิงวรินทร อ่องแสวงชัย ชั้นอนุบาล ๓  โรงเรียนมาร์มาร่าวิชัย จ.เชียงใหม่

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

D12342เด็กหญิงกานดาวดี ใจสุข ชั้นอนุบาล ๓ โรงเรียนเรยีนาเชลีนาวิทยาลัย จ.เชียงใหม่

D12342เด็กหญิงธนัญชนก รูปสม  ชั้นอนุบาล ๓ โรงเรียนอุดมวิทยา จ.ราชบุรี

รางวัลชนะเลิศ  ทุนการศึกษา 5,000 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณและวุฒิบัตร

ระดับประถมศึกษา หัวข้อ “เด็กดีมีความซื่อสัตย์”

รางวัลชมเชย 5 รางวัล

D12342เด็กหญิงศุภิสรา ผสารพจน์ ชั้น ป.๖ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ จ.นครศรีธรรมราช

D12342เด็กหญิงศศิธร จันทินมาธร ชั้น ป.๓ โรงเรียนบ้านจอหอ จ.นครราชสีมา

D12342เด็กหญิงนาดียา อุมะ ชั้น ป.๕ โรงเรียนบ้านกือลอง จ.ยะลา

D12342เด็กหญิงสาริศา รัตนนิธิกุล ชั้น ป.๔ โรงเรียนดาราวิทยาลัย จ.เชียงใหม่

D12342เด็กชายสหัสสวรรษ อริยเดช ชั้น ป.๖  โรงเรียนบ้านควนนิยม จ.สุราษฎร์ธานี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

D12342เด็กหญิงเพียงฟ้า เชิงสมอ ชั้น ป.๒ โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง จ.กรุงเทพฯ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

D12342เด็กหญิงฟาตีฮะห์ แวสะแย ชั้น ป.๕ โรงเรียนบ้านกือลอง จ.ยะลา

รางวัลชนะเลิศ

D12342เด็กหญิงกัญญาพัชร ช้างเจริญ ชั้น ป.๖ โรงเรียนวัดบางสะแกใน จ.กรุงเทพฯ

ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวช.)

หัวข้อ “ความซื่อสัตย์เป็นคุณสมบัติของเด็กดี”

รางวัลชมเชย 5 รางวัล

D12342นางสาวบุญธิดา สุขหอม ชั้น ม.๓ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง จ.ราชบุรี

D12342นางสาวชนกนันท์ พุทธานันทเดช ชั้น ม.๕ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จ.สุราษฎร์ธานี

D12342นางสาวกรกมล อานมณี ชั้น ม.๓ โรงเรียนดาราสมุทร จ.ชลบุรี

D12342นายไชยวัฒน์ กระบวนสง่า ชั้น ม.๔ โรงเรียนขุนยวมวิทยา จ.แม่ฮ่องสอน

D12342นางสาวนภัสกร กระชั้น ชั้น ม.๓ โรงเรียนดาราสมุทร จ.ชลบุรี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

D12342นางสาวธาราทิพย์ อภิติวงศ์มานิต ชั้น ม.๓ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง จ.ราชบุรี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

D12342เด็กหญิงนวลจุฑา ยุ่นประยงค์     ชั้น ม.๓ โรงเรียนสมคิดจิตต์วิทยา จ.ชลบุรี

รางวัลชนะเลิศ

D12342นางสาวแพรวพรรณ ล้วนศิริ  ชั้น ม.๖ โรงเรียนดาราสมุทร จ.ชลบุรี

ระดับปฐมวัย

รางวัลที่ 1-3

ปฐมวย 1 ธนญชนก                  ปฐมวย 2 กานดาวด

เด็กหญิงธนัญชนก รูปสม  ชั้นอนุบาล ๓ โรงเรียนอุดมวิทยา จ.ราชบุรี                  เด็กหญิงกานดาวดี ใจสุข ชั้นอนุบาล ๓ โรงเรียนเรยีนาเชลีนาวิทยาลัย จ.เชียงใหม่

ปฐมวย 3 วรนทร

เด็กหญิงวรินทร อ่องแสวงชัย ชั้นอนุบาล ๓  โรงเรียนมาร์มาร่าวิชัย จ.เชียงใหม่

รางวัลชมเชย

ปฐมวย ชช1 ณชพล                        ปฐมวย ชช2 อษามณ

เด็กชายณชพล ดีสัน    ชั้นอนุบาล ๒  โรงเรียนวัดบ่อมะกรูด จ.ราชบุรี            เด็กหญิงอุษามณี สุทธิสาด  ชั้นอนุบาล ๓ โรงเรียนวัดบ่อมะกรูด จ.ราชบุรี

ปฐมวย ชช3 พณภช                        ปฐมวย ชช4 ชนตา

เด็กหญิงพัณภัช โฉมวิโล ชั้นอนุบาล ๒ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จ.เชียงใหม่           เด็กหญิงชนิตา พฤกษ์ชินวร  ชั้นอนุบาล ๒  โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จ.เชียงใหม่

ปฐมวย ชช5 บญญาภา

เด็กหญิงบุญญาภา จิรพิสุทธิกุล ชั้นอนุบาล ๓ โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา จ.ภูเก็ต

ระดับประถมศึกษา

รางวัลที่ 1-3

PRATHOM 1 กญญาพชร                   PRATHOM 2 ฟาตฮะห

เด็กหญิงกัญญาพัชร ช้างเจริญ ชั้น ป.๖ โรงเรียนวัดบางสะแกใน จ.กรุงเทพฯ               เด็กหญิงฟาตีฮะห์ แวสะแย ชั้น ป.๕ โรงเรียนบ้านกือลอง จ.ยะลา

PRATHOM 3 เพยงฟา

เด็กหญิงเพียงฟ้า เชิงสมอ ชั้น ป.๒ โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง จ.กรุงเทพฯ

รางวัลชมเชย

PRATHOM ชช1 ศภสรา                                  PRATHOM ชช2 ศศธร

เด็กหญิงศุภิสรา ผสารพจน์ ชั้น ป.๖ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ จ.นครศรีธรรมราช         เด็กหญิงศศิธร จันทินมาธร ชั้น ป.๓ โรงเรียนบ้านจอหอ จ.นครราชสีมา

PRATHOM ชช3 นาดยา                 PRATHOM ชช4 สารศา

เด็กหญิงนาดียา อุมะ ชั้น ป.๕ โรงเรียนบ้านกือลอง จ.ยะลา                                เด็กหญิงสาริศา รัตนนิธิกุล ชั้น ป.๔ โรงเรียนดาราวิทยาลัย จ.เชียงใหม่

PRATHOM ชช5 สหสสวรรษ

เด็กชายสหัสสวรรษ อริยเดช ชั้น ป.๖  โรงเรียนบ้านควนนิยม จ.สุราษฎร์ธานี

ระดับมัธยมศึกษา

รางวัลที่ 1-3

MATHAYOM 1 แพรวพรรณ

นางสาวแพรวพรรณ ล้วนศิริ  ชั้น ม.6 โรงเรียนดาราสมุทร จ.ชลบุรี

 

MATHAYOM 2 นวลจฑา                     MATHAYOM 3 ธาราทพย

เด็กหญิงนวลจุฑา ยุ่นประยงค์   ชั้น ม.3 โรงเรียนสมคิดจิตต์วิทยา จ.ชลบุรี        นางสาวธาราทิพย์ อภิติวงศ์มานิต ชั้น ม.3 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง จ.ราชบุรี

รางวัลชมเชย

MATHAYOM ชช1 บญธดา

นางสาวบุญธิดา สุขหอม ชั้น ม.3 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง จ.ราชบุรี

MATHAYOM ชช2 ชนกนนท                      MATHAYOM ชช กรกมล

นางสาวชนกนันท์ พุทธานันทเดช ชั้น ม.5  โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จ.สุราษฎร์ธานี               นางสาวกรกมล อานมณี ชั้น ม.3 โรงเรียนดาราสมุทร จ.ชลบุรี

MATHAYOM ชช5 ไชยวฒน                               MATHAYOM ชช5 นภสกร

นายไชยวัฒน์ กระบวนสง่า   ชั้น ม.4 โรงเรียนขุนยวมวิทยา จ.แม่ฮ่องสอน                        นางสาวนภัสกร กระชั้น ชั้น ม.3 โรงเรียนดาราสมุทร  จ.ชลบุรี