การประกวดร้องเพลงประกอบดนตรีตามเพลง “ลมหายใจไร้มลทิน”

 

รายละเอียด

 

ประกวดร้องเพลง   แบ่งเป็น 2 บทเพลง

1. ประกอบดนตรีตามเพลง “ลมหายใจไร้มลทิน”

    รางวัลชนะเลิศ ประเภทเดี่ยว
          · ระดับประถมศึกษา ได้แก่
            เด็กชายธรรมศักดิ์ สิงห์คำ โรงเรียนวัดม่วง จ.กรุงเทพฯ

    รางวัลชนะเลิศ ประเภทหมู่
          · ระดับประถมศึกษา ได้แก่
            ทีม KP BAND โรงเรียนวัดกำแพง จ.กรุงเทพฯ

 

2. ประกอบดนตรีตามเพลง “ด้วยลมหายใจที่ไร้มลทิน”

    รางวัลชนะเลิศ ประเภทเดี่ยว
          · ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวช.) ได้แก่
            เด็กหญิงอภิชญา อภิชาตพงศธร โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย จ.กรุงเทพฯ

          · ระดับอาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวส.) และอุดมศึกษา ได้แก่
            นางสาวอติภา ตันตยานนท์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

 

    รางวัลชนะเลิศ ประเภทหมู่
         · ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวช.) ได้แก่
           ทีมดุริยกวีศิลป์